Eurokomisia schválila mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci do 2027

Pridajte názor  Zdroj: TASR

16. 9. 2021 - v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci - schválila mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci od 1.

Európska komisia (EK) vo štvrtok - v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci - schválila mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027.

Slovenská mapa regionálnej pomoci je jednou z prvých máp schválených EK v rámci revidovaných usmernení o regionálnej pomoci. Komisia rovnakú mapu vo štvrtok schválila aj pre Maďarsko.

Revidované usmernenia o regionálnej pomoci, ktoré EK prijala 19. apríla 2021 a ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2022, umožňujú členským štátom pomáhať najviac znevýhodneným európskym regiónom "dobiehať" vyspelejšie regióny, a vyrovnávať tak rozdiely v hospodárskej prosperite, príjmoch a nezamestnanosti. To sú hlavné ciele EÚ v oblasti súdržnosti.

Usmernenia poskytujú členským štátom lepšie príležitosti podporiť regióny, ktoré čelia transformačným alebo štrukturálnym výzvam, ako je vyľudňovanie a pomôžu v plnej miere pri projektoch zelenej a digitálnej transformácie.

V revidovaných usmerneniach o regionálnej pomoci sú zakotvené silné záruky s cieľom zabrániť členským štátom využívať verejné prostriedky spôsobom, ktorý by mal za následok premiestňovanie pracovných miest z jedného členského štátu EÚ do druhého.

V mape regionálnej pomoci Slovenska sa vymedzujú regióny oprávnené na regionálnu investičnú pomoc. Takisto sa v nej stanovujú maximálne intenzity pomoci v oprávnených regiónoch. Intenzita pomoci je maximálna výška štátnej pomoci, ktorú možno poskytnúť na príjemcu, vyjadrená ako percentuálny podiel oprávnených investičných nákladov.

Podľa revidovaných usmernení o regionálnej pomoci pokrývajú regióny oprávnené na regionálnu investičnú pomoc 87,97 % obyvateľstva Slovenska. Tieto regióny patria medzi najviac znevýhodnené regióny v EÚ, s HDP na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru EÚ.

Komisia jednotlivé tri regióny konkrétne ohodnotila:

-- región Západné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 30 %;

-- región Stredné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 40 %;

-- región Východné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 50 %.

Vo všetkých týchto oblastiach sa maximálne intenzity pomoci môžu zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných strednými podnikmi a o 20 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných malými podnikmi, pri ich počiatočných investíciách s oprávnenými nákladmi až do výšky 50 miliónov eur.

Po zavedení budúceho plánu spravodlivej transformácie územia v súvislosti s nariadením o Fonde na spravodlivú transformáciu (JTF) má Slovensko možnosť oznámiť eurokomisii zmenu mapy regionálnej pomoci, ktorá bola schválená vo štvrtok, s cieľom uplatniť možné zvýšenie maximálnej intenzity pomoci v budúcich oblastiach spravodlivej transformácie, ako sa uvádza v revidovaných usmerneniach o regionálnej pomoci.