Pri poistení je okrem ceny dôležité porovnávať aj výluky z poistenia

Pridajte názor  
Pri poistení je okrem ceny dôležité porovnávať aj výluky z poistenia
Zdroj: TASR
Foto: getty images


24. 6. 2021 - Škody na zdraví a majetku, ktoré vznikajú pri podnikaní, môžu znamenať vážne existenčné problémy. Odborníci preto odporúčajú poistiť sa každému podnikateľovi. V rámci optimalizácie nákladov mnoho podnikateľov zohľadňuje pri výbere poistenia cenu, čo sa však často odrazí na rozsahu poistného krytia. Okrem ceny je treba si všímať aj výluky z poistenia jednotlivých produktov, upozornila servisná spoločnosť pre obchodníkov Finportal.

Poistenie by podľa riaditeľa divízie neživotného poistenia Finportal Petra Jureckého malo byť pre každého kto podniká samozrejmosťou, pričom základom je mať poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na zdraví a majetku. Spodná hranica poistnej sumy, na ktorú sa odborníci odporúčajú poistiť, by mala byť okolo 100.000 eur.

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že firmy začali s poisťovňami rokovať o prípadnom znížení poistnej sumy. „Vo všeobecnosti sme nezaznamenali trend rušenia zmlúv, išlo skôr o ich úpravy a obmedzenia cez zníženie poistných súm, zvýšenie spoluúčastí a dočasné odhlásenie nepoužívaných vozidiel,“ spresnil Jurecký.

To však podľa právničky Michaely Mišankovej môže neskôr priniesť problémy. „V praxi sa často stáva, že podnikateľ až po vzniku škodovej udalosti zistí, že lacné poistenie nekryje škodu, ktorá mu vznikla, alebo ju kryje len v obmedzenom rozsahu,” upozornila Mišanková.

V prípade zodpovednosti za škodu voči tretím osobám nie je výška poistenia priamo úmerná výške škody. „To, že spôsobíme škodu 10.000 eur je pravdepodobnejšie ako to, že spôsobíme škodu jeden milión eur. Preto cena poistenia sa pri škode 10.000 eur môže hýbať okolo 100 eur ročne a pri 100.000 eur to môže byť napríklad 250 eur,” doplnil Jurecký.

Pri dojednávaní poistenia je v súvislosti so stlačením ceny za poistenie tiež tendencia uvádzať nižšie ceny majetku. Tu sa však podnikateľ dostáva do rizika podpoistenia majetku, čo sa mu vypomstí pri škodovej udalosti. „Poisťovňa v takom prípade po vzniku škody prešetruje reálnu cenu majetku (auta, nehnuteľnosti, zariadenia) a ak zistí, že je cena vyššia, ako bola dojednaná poistná suma, tak v rovnakom pomere kráti poistné plnenie a uplatní podpoistenie,” upozornila Mišanková. Tento fakt podľa jej slov pri vzniku škodovej udalosti často prekvapí podnikateľa, ktorý musí značnú časť nákladov zo škody uhradiť z vlastných prostriedkov napriek tomu, že roky platil poistné a domnieval sa, že je krytý pre prípad neočakávaných škôd.

Mišanková upozornila, že podnikatelia pri poistení zabúdajú na potrebu poistiť si zodpovednosť za škodu. Pritom náhradu škody od zamestnanca je možné v zmysle Zákonníka práce získať len do štvornásobku jeho priemerného zárobku. "Ak je však škoda vyššia, poistenie zodpovednosti za škodu je presne ten produkt, ktorý môže pomôcť s náhradou škody,” odporučila právnička.

V prípade neočakávanej udalosti poisťovňa zabezpečí preverenie takejto škody, tak isto vie preplatiť náklady na právne zastúpenie v prípade sporu a ak existuje právny nárok od poškodeného, tak poisťovňa takúto škodu uhradí v zmysle poistnej zmluvy. Podnikateľovi tak poisťovňa okrem finančných nákladov ušetrí aj mnoho starostí so zisťovaním oprávnenosti nároku poškodeného.