ZMOS požaduje od štátu, aby plne financoval objednané služby preneseného výkonu

Diskusia 2  Zdroj: TASR

15. 5. 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada viac peňazí na financovanie preneseného výkonu štátnej správy.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada viac peňazí na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. V liste adresovanom ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina) upozorňuje združenie na to, že štát namiesto toho, aby doplatil objednané služby, ešte viac znížil objem prostriedkov.

Výkonný podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány pripomenul stanovisko ZMOS-u, že prenesený výkon štátnej správy na plnenie štátom uložených úloh pre mestá a obce musí byť v súlade so zákonom plne financovaný z rozpočtu kapitoly ministerstiev. Zároveň upozornil, že v roku 2020 nedošlo zo strany príslušných rezortov k požadovanej úprave na zvýšenie sumy bežných transferov na prenesený výkon štátnej správy na rok 2021. "Naopak, došlo k administratívnemu kráteniu výdavkov o desať percent, čo spôsobilo, že rozpočet na rok 2021 na úseku stavebného konania a matrík nedosahoval ani úroveň skutočnosti roku 2019. Mestá a obce musia rozdiel doplácať z vlastných zdrojov," priblížil Turčány.

Zdôraznil, že uvedeným postupom dochádza k porušeniu zákonných povinností zo strany štátu a následne aj obcí. Pripomenul, že k rovnakému záveru dospel i Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. "Samosprávy musia pritom uhrádzať zákonné výdavky za zamestnancov, ktorí aj keď vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, sú zamestnancami samospráv, a nie štátu. Obdobná situácia je aj pri uhrádzaní ostatných výdavkov spojených s výkonom týchto kompetencií," dodal výkonný podpredseda združenia.

ZMOS preto v nadväznosti na prebiehajúci proces tvorby rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 vyzýva rezort dopravy ako správcu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na realizáciu krokov, ktorými budú v návrhu rozpočtu na rok 2022 a následne v plnej miere premietnuté výdavky na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a stavebného poriadku, ktoré sú účelovo určené pre mestá a obce. "Zároveň žiadame prerokovanie návrhov kapitoly ešte pred samotným sumarizovaním návrhov na ministerstve financií," doplnil Turčány.