Vrátený zákon opätovne schválilo plénum, pripomienku prezidentky neprijalo

Pridajte názor  Zdroj: TASR

11. 5. 2021 - Národná rada (NR) SR v utorok opätovne schválila zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Národná rada (NR) SR v utorok opätovne schválila zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Návrh zákona podporilo 79 zo 131 prítomných poslancov. Plénum však neprijalo pripomienku hlavy štátu. Tá odporúčala zákon schváliť so zmenami, ktoré vypúšťajú sporné úpravy v kompetenčnom zákone.

Prezidentka konštatovala, že právna norma bola prerokovaná a schválená v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku NR SR. Pri prerokúvaní návrhu zákona totiž podľa nej nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona.

Hlava štátu zároveň namietala, že právna úprava cez poslanecký pozmeňovací návrh vytvára "úrad v úrade", keď v rámci Úradu vlády (ÚV) SR má byť zriadený Úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, so samostatnou organizačnou zložkou ústredného orgánu štátnej správy, samostatnými kompetenciami a vystupovaním vo vzťahoch navonok, osobitným štatutárnym zástupcom, ako aj finančnou a riadiacou nezávislosťou od tohto ústredného orgánu štátnej správy, v tomto prípade ÚV SR.

Hlava štátu súčasne podotkla, že nedodržanie zákonom predpísaného procesu prijímania predmetnej právnej úpravy malo významný vplyv aj na jej vecné nedostatky, najmä na určitosť, zrozumiteľnosť a systémovosť textu právnej úpravy, ako aj na nedodržanie požiadaviek právnej istoty.

Plénum parlamentu návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže schválilo 1. apríla spolu s pozmeňujúcim návrhom poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina). Pre podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, sa ním vytvorí organizačno-administratívny rámec na ÚV SR. Ten má zohľadňovať jeho ústavné postavenie ako člena vlády.

Poslanci zároveň v utorok prijali pozmeňujúci návrh z výborov parlamentu, ktorý posúva účinnosť na 1. júna 2021. V schválenom návrhu zákona dochádza oproti súčasnému stavu k výraznej zmene, keď sa význam pojmu 'podnikateľ' podľa znenia návrhu zákona obsahovo harmonizuje s pojmom 'podnik' podľa európskej judikatúry a legislatívy. "Harmonizáciu národných právnych úprav v otázke konceptu podniku si vyžaduje eurosmernica, ale aj potreba zjednotenia pojmov a eurokonformného výkladu zodpovednostných inštitútov v EÚ," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Pojem podnikateľ podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v popredí bude v súlade s európskou judikatúrou "funkčná stránka" tohto pojmu. Na uvedené potom nadväzujú ďalšie zmeny v návrhu zákona v porovnaní so súčasnou právnou úpravou, a to najmä zmeny týkajúce sa ukladania pokút - možnosť ustanoviť za spoločne a nerozdielne zodpovedné za protiprávne konanie viaceré spoločnosti v rámci jedného podnikateľa, prechod zodpovednosti za protiprávne konanie, úprava zodpovednosti združení a ich členov za zaplatenie pokút.

Zmeny v oblasti kontroly koncentrácií sa týkajú predovšetkým čiastočnej zmeny ustanovení upravujúcich notifikačné kritériá, teda kritériá, pri splnení ktorých majú podnikatelia povinnosť oznámiť koncentráciu úradu. Návrh zákona zavádza nové, doplnkové notifikačné kritériá. Ide o zavedenie novej povinnosti požiadať úrad o stanovisko v prípade, ak účastníci koncentrácie dosiahnu stanovený obrat v SR a zároveň dosahujú ustanovený trhový podiel na relevantnom trhu zahŕňajúcom SR. Zároveň dochádza k vypusteniu existujúceho osobitného notifikačného kritéria, ktoré sa uplatňovalo v prípade vytvorenia spoločných podnikov.

Návrh zákona tiež zavádza nové inštitúty v podobe právomoci úradu uložiť dočasné opatrenia. V súčasnosti je inštitút predbežných opatrení zakotvený iba v správnom poriadku, pričom návrh zákona dopĺňa príslušné ustanovenia správneho poriadku.