Poistenci už môžu požiadať o predĺženie poberania nemocenského

Pridajte názor  Zdroj:

3. 5. 2021 - Sociálna poisťovňa (SP) od 1. mája predlžuje práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské. Doteraz ju mohli poberať najviac 52 týždňov, po novom ju môžu dostávať dlhšie, maximálne však o ďalší jeden rok.

Sociálna poisťovňa (SP) od 1. mája predlžuje práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské. Doteraz ju mohli poberať najviac 52 týždňov, po novom ju môžu dostávať dlhšie, maximálne však o ďalší jeden rok. O predĺženie poberania nemocenského však treba požiadať. Potom posudkoví lekári SP posúdia splnenie podmienok a určia dĺžku predĺženia vyplácania dávky. Upozornila na to hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

Na to, aby mohol poistenec dlhšie poberať nemocenské, musí splniť tri podmienky súčasne. Jeho dočasná pracovná neschopnosť musí trvať, dôvodom trvania po uplynutí podporného obdobia musí byť sťažený prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou a musí existovať predpoklad, že nebude mať po skončení dočasnej práceneschopnosti pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.

O predĺženie treba požiadať pobočku SP pomocou určeného tlačiva Žiadosť o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského, ktoré zverejnila poisťovňa aj na svojej webovej stránke. Žiadosť možno zaslať e-mailom, poštou alebo ju môže záujemca priniesť na pobočku osobne.

Následne je to na posudkovom lekárovi. Ten posúdi splnenie troch podmienok, najskôr však vykoná kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu u ošetrujúceho lekára. "Ak posudkový lekár poistencovi podporné obdobie na výplatu nemocenského predĺži, musí zároveň určiť aj presnú dĺžku predĺženia," uviedla Dvoráková s tým, že to môže byť maximálne rok.

Po rozhodnutí posudkového lekára bude SP vyplácať dávku počas ním určeného obdobia automaticky. Predpokladom vyplatenia nemocenského za jednotlivé mesiace predĺženého podporného obdobia však bude predloženie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (lístok na peniaze, pozn. TASR).

Dvoráková upozornila, že počas predĺženého podporného obdobia poistenci nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a ani na poistenie v nezamestnanosti.