MF vníma znepokojenie a výzvu mimovládnych organizácií na doplnenie Plánu obnovy

Pridajte názor  Zdroj:

13. 1. 2021 - Ministerstvo financií (MF) SR vníma znepokojenie a výzvu na doplnenie priority "Zelené Slovensko" o opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre nemotorovú dopravu zo strany mimovládnych organizácií (MVO).

Ministerstvo financií (MF) SR vníma znepokojenie a výzvu na doplnenie priority "Zelené Slovensko" o opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre nemotorovú dopravu zo strany mimovládnych organizácií (MVO). Plán obnovy bude striktne dodržiavať kritériá stanovené Európskou komisiou, a teda nasmeruje 37 % celkovej alokácie do zelenej transformácie, informovalo v stredu Ministerstvo financií (MF) SR.

"Podnety zo strany MVO si vážime, sú pre nás hodnotné," uviedol rezort financií. Reformy a s nimi spojené investície do biodiverzity, cyklodopravy a obnoviteľných zdrojov energie MF vníma ako nevyhnutné pre čo najefektívnejší vývoj Slovenska. "Zároveň si uvedomujeme ambiciózne ciele a požiadavky Európskej komisie, v súlade s ktorými budú národné reformy tvorené," pripomenul rezort.

Pripomienky MVO chce MF brať do úvahy pri prebiehajúcich negociáciách s Európskou komisiou, najmä pri alokácii zdrojov, pripomenulo však, že prostriedky z Plánu obnovy nie sú jedinými finančnými stimulmi a paralelne sú vedené diskusie s jednotlivými rezortmi ohľadom využitia finančných zdrojov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu.

Ministerstvo zopakovalo, že požiadavka, aby celý Plán obnovy prešiel posúdením vplyvov na životné prostredie, naráža na nedostatok času, ktorý Európska komisia určila členským štátom na predloženie Plánu obnovy. Proces posúdenia vplyvu na životné prostredie je mimoriadne náročný z hľadiska času a zapojenia zainteresovaných strán. Posudzovať vplyv na životné prostredie sa tak bude u jednotlivých investičných projektov.