SZČO s odkladom daňového priznania sa poistné posúdi k 1. februáru

Pridajte názor  Zdroj:

19. 10. 2020 - Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) s odkladom daňového priznania sa poistné do Sociálnej poisťovne (SP) posúdi k 1.

Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) s odkladom daňového priznania sa poistné do Sociálnej poisťovne (SP) posúdi k 1. februáru 2021. Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj SP pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku, respektíve trvania povinného sociálneho poistenia SZČO.

Živnostníkom a ostatným SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novembra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik, respektíve trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Povinné poistenie SZČO vznikne od 1. februára 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu, teda 6078 eur.

Ak povinne poistená SZČO nebude mať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6078 eur, povinné poistenie jej zanikne 31. januára 2021.

Vznik, respektíve trvanie povinného poistenia od 1. februára 2021 aj s určením výšky nového poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 SP písomne oznámi SZČO do 22. februára 2021.