Daňový manifest 2020: Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia

Diskusia 9  
Daňový manifest 2020: Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia
Zdroj: HKV
Foto: getty images


14. 8. 2020 - Skupina podnikateľských a zamestnávateľských združení a obchodných komôr sa snaží využiť aktuálne prebiehajúci legislatívny proces, ktorého cieľom je novelizácia zákona o daní z príjmov.   Zainteresované subjekty predložili Ministerstvu financií Daňový manifest. K tejto téme sa vyjadril partner advokátskej kancelárie HKV, Lukáš Michálik.

Daňový manifest obsahuje niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré by vedeli v relatívne krátkom čase zatraktívniť podnikateľské prostredie na Slovensku, zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a inovačný potenciál. Opatrenia sú rozdelené do niekoľkých oblastí: 
- radikálna daňová podpora inovácií a investícií,
- daňová podpora rekapitalizácie spoločností, z
- reálnenie daňovej amortizácie majetku,
- zefektívnenie režimu zápočtu ziskov a strát v čase a priestore,
- odstránenie daňových prekážok reorganizácie podnikania a
- odstránenie komparatívnych nevýhod Slovenska v oblasti daní z pridanej hodnoty.

“Za veľmi žiadané opatrenie, či už z pohľadu našej praxe alebo podnikania našich klientov, považujeme okrem iného napríklad navrhované zjednotenie daňových režimov vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálových fondov spoločností,” konštatuje advokát Lukáš Michálik. Podľa neho sa s rozdielnosťou daňového režimu vkladu do základného imania a príspevku do kapitálových fondov stretávame bežne. “Z pohľadu spoločností, časovo a procedurálne atraktívnejším mechanizmom na získanie potrebných financií sú príspevky do kapitálových fondov. Z daňového hľadiska je však v súčasnosti výhodnejšie získať potrebné financie cez vklad do základného imania spoločnosti,” dodáva Lukáš Michálik. Tvrdí, že hoci ide o ekonomicky podobnú operáciu, terajšie nastavenie daňových režimov týchto dvoch procesov nie je identické. "Zvlášť v časoch súčasnej krízy, kedy mnohé spoločnosti pocítili nárazový výpadok cash flow, považujeme za žiadúce zjednotiť daňový režim vkladu do základného imania a príspevkov do kapitálových fondov, aby spoločnosti vedeli promptne a efektívne reagovať na vzniknuté problémy s likviditou."

Daňový manifest 2020: Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia

Ďalším opatrením, ktoré podľa názoru advokáta skvalitní podnikateľské prostredie, je posunutie zdanenia príjmu zo zamestnaneckých akcií a opcií na skutočnú realizáciu príjmu, čím by sa tento spôsob odmeňovania kľúčových manažérov a pracovníkov zatraktívnil. Zamestnanecké akcie a opcie predstavujú na Slovensku stále málo využívanú formu odmeňovania, a to aj napriek výhodám, ktoré sú s tým spojené. Okrem zvýšenia šance na udržanie odmenených osôb v danej spoločnosti a motivovanie ich ku kontinuálnym kvalitným pracovným výkonom, má táto forma odmeňovania aj ďalšiu výhodu, ktorej význam sa ukázal počas súčasného ekonomického útlmu. “Zamestnanecké akcie a opcie majú pozitívny vplyv na cash flow spoločnosti, čo môže značne zmierniť tlak na rozpočet spoločností v krízových obdobiach,” vysvetľuje Michálik. “Navrhovaným posunutím zdanenia by sa o čosi viac otvorila cesta pre zavedenie takéhoto odmeňovania v ďalších spoločnostiach.”

Za prínosné advokát považuje navrhované opatrenie týkajúce sa podpory reinvestovania kapitálových výnosov fyzických osôb späť do spoločností. Cieľom opatrenia je zefektívniť cirkuláciu investícií fyzických osôb do slovenských spoločností a motivovať tým spoločníkov a akcionárov k reinvestovaniu výnosov naspäť do spoločností. To by sa malo v zmysle navrhovaného opatrenia docieliť oslobodením príjmov fyzických osôb od zdanenia v rozsahu reinvestície do spoločnosti až do momentu súkromnej spotreby týchto prostriedkov fyzickou osobou.

Tlakom na Ministerstvo financií sa odborníci snažia presadiť čo najväčší počet navrhovaných opatrení, ktoré pomôžu prekonať podnikateľom a štátu aktuálne ťažké časy. Odborníci veria, že Daňový manifest predstavuje šancu na skvalitnenie podnikateľského prostredia Slovenska a zavedením týchto opatrení by  sa Slovensko opäť o kúsok posunulo k moderným a inovatívnym ekonomikám.