EÚ poskytne takmer 2,2 miliardy eur na 140 kľúčových dopravných projektov

Diskusia 2  Zdroj:

16. 7. 2020 - EÚ podporí hospodárske oživenie vo všetkých členských štátoch finančnou injekciou vo výške takmer 2,2 miliardy eur nasmerovanou do 140 kľúčových dopravných projektov. Dva z nich sa týkajú aj Slovenska. Uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK).

Tieto projekty by podľa EK mali cez európsky kontinent vybudovať chýbajúce dopravné spojenia, podporia udržateľnú dopravu a vytvoria nové pracovné miesta. Projekty budú financované prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).
Veľmi silný dôraz sa bude venovať projektom na posilnenie železníc vrátane cezhraničných prepojení a spojení s prístavmi a letiskami. Vďaka väčšej kapacite a lepším multimodálnym spojeniam s cestnými a železničnými sieťami sa posilní aj vnútrozemská vodná doprava. V námornom odvetví sa zas uprednostnia projekty pobrežnej námornej dopravy založené na alternatívnych palivách a inštalácii dodávok energie na pevnine pre prístavy, čo by malo priniesť zníženie emisií z lodí v prístavoch.
Slovensko je zastúpené projektom na modernizáciu infraštruktúry v bratislavskom prístave a modernizáciou dvojkoľajovej železničnej trate z česko-slovenských hraníc na Čadcu na železničnej trati smerom do Žiliny.
Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti spresnila, že príspevok EÚ na kľúčovú dopravnú infraštruktúru vo výške 2,2 miliardy eur pomôže naštartovať hospodárske oživenie a podľa očakávaní EK by malo priniesť investície vo výške päť miliárd eur.
EÚ podporí celkom 55 projektov železničnej infraštruktúry nachádzajúce sa v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) sumou v celkovej výške 1,6 miliardy eur. Patrí sem projekt Rail Baltica, ktorý pripojí baltské štáty do európskej železničnej siete, alebo cezhraničný úsek železničnej trate medzi nemeckými Drážďanmi a Prahou.
Únia podporí aj 19 projektov zabezpečujúcich prechod na ekologickejšie palivá pre dopravu, a to sumou takmer 142 miliónov eur. Niekoľko projektov bude spočívať v konverzii plavidiel tak, aby mohli fungovať aj na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo v inštalácii príslušnej palivovej infraštruktúry v prístavoch.
Infraštruktúra pre alternatívne palivá sa plánuje zaviesť aj v cestnej doprave – konkrétne inštaláciou 17.275 nabíjacích miest v rámci cestnej siete a nasadením 355 nových autobusov.
Deväť projektov v hodnote 49,8 milióna eur prispeje k interoperabilnému železničnému systému v EÚ a plynulej prevádzke vlakov v celej Európe, a to prostredníctvom Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Modernizácia rušňov a železničných tratí tak, aby vyhovovali zjednotenému Európskemu systému riadenia vlakov, zvýši bezpečnosť, skráti čas cestovania a optimalizuje používanie tratí.
Komisia zdôraznila, že schválené projekty boli vybrané na financovanie prostredníctvom dvoch súťažných výziev na predkladanie návrhov vyhlásených v októbri a novembri 2019. Finančný príspevok EÚ sa poskytuje vo forme grantov, pričom miera spolufinancovania sa líši v závislosti od typu projektu.
Na spolufinancovanie projektov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) v členských štátoch EÚ je v rámci Nástroja na prepájanie Európy z rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020 k dispozícii celkovo 23,2 miliardy eur. Doteraz bolo cez tento nástroj podporených celkovo 794 projektov v odvetví dopravy v celkovej hodnote 21,1 miliardy eur.
Výkonná agentúra EK pre inovácie a siete (INEA) podpíše s prijímateľmi finančnej pomoci dohody o grante najneskôr do januára 2021.