Novou členkou Dozornej rady Sociálnej poisťovne bude Miriam Filová

Pridajte názor  Zdroj:

9. 7. 2020 - Novou členkou Dozornej rady Sociálnej poisťovne (SP) bude Miriam Filová. Parlament ju zvolil ako zástupkyňu reprezentatívnych združení zamestnávateľov.

Novou členkou Dozornej rady Sociálnej poisťovne (SP) bude Miriam Filová. Parlament ju zvolil ako zástupkyňu reprezentatívnych združení zamestnávateľov.

Filová v tejto funkcii nahradí Ota Nevického, ktorý sa vzdal funkcie 31. januára tohto roka. Filovej funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia.

Členov dozornej rady, s výnimkou predsedu, volí a odvoláva Národná rada SR. Za jej člena môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.