ÚVO zistil vo viacerých súťažiach porušenie zákona súvisiace s certifikátom C4

Pridajte názor  Zdroj:

11. 5. 2020 - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ukončil sériu kontrol verejných obstarávaní, ktoré boli obsahom hromadného podnetu od Nadácie Zastavme korupciu.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ukončil sériu kontrol verejných obstarávaní, ktoré boli obsahom hromadného podnetu od Nadácie Zastavme korupciu. Preukázal viacnásobné porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré súviseli s certifikátom C4. Uviedol to predseda úradu Miroslav Hlivák.

Podnet nadácie smeroval najmä k tomu, že niektorí verejní obstarávatelia vyžadujú od dodávateľov splnenie podmienky viažucej sa k špecifickému certifikátu systémovej integrácie C4 a že kontrolovaní sa dopustili spojenia dvoch samostatných predmetov plnenia, ktoré nemá technické odôvodnenie, a že sa dopustili skrytej diskriminácie.

"Je dôležité poukázať na skutočnosť, že k tomuto certifikátu v určitých verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom stanovených situáciách neexistuje primerané ekvivalentné riešenie a disponuje ním len konkrétne vymedzený okruh hospodárskych subjektov, keďže ide o certifikát vydávaný súkromnou spoločnosťou na základe touto spoločnosťou určených pravidiel. V tejto súvislosti poukazuje úrad najmä, ale nie výlučne, na spoločnosť Bonul s. r. o.," priblížil Hlivák.

Úrad v rámci tohto podnetu skontroloval 25 súťaží. V dvoch prípadoch kontrolovaný súťaž zrušil a v jednom prípade úradu nebola predložená dokumentácia s ohľadom na dátum vyhlásenia zákazky a v ďalšom prípade pre skartovanie dokumentácie, keďže uplynula lehota pre jej archiváciu. Vo zvyšných prípadoch úrad ukončil kontroly s preukázaním porušení zákona o verejnom obstarávaní. "Kontroly preukázali, že najčastejším porušením zákona v daných zákazkách bolo napríklad porušenie princípu transparentnosti spočívajúce v skutočnosti, že kontrolované subjekty vo viacerých prípadoch nerozdelili predmet zákazky na časti, a tento postup mal súvislosť s vyžadovaním dokladov k systému C4, respektíve so systémom C4," ozrejmil Hlivák.

Úrad bol vzhľadom na uplynutie zákonných lehôt už v čase doručenia podnetu oprávnený uložiť pokutu len v dvoch z týchto súťaží. Ide o zákazku Sociálnej poisťovne na strážnu službu z roku 2015, v ktorej bola úspešným uchádzačom spoločnosť Bonul. Úrad verejnému obstarávateľovi uložil pokutu 25.000 eur. Voči tomuto rozhodnutiu Sociálna poisťovňa podala na ÚVO žalobu.

Úrad uložil pokutu aj ministerstvu obrany za zákazku na predmet "Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru č. 1 - Projektová dokumentácia" z roku 2017, v ktorej bola rovnako úspešným uchádzačom spoločnosť Bonul. "Úrad preukázal porušenie princípu transparentnosti. Keďže kontrolovaný súhlasil so zisteniami úradu, boli naplnené zákonné predpoklady na zníženie pokuty o polovicu, a tak ministerstvo obrany zaplatilo pokutu 1500 eur," dodal Hlivák.

ÚVO zaslal výsledky kontrol ďalším kontrolným orgánom. Poukázal pritom na závažnosť informácií uvedených v hromadnom podnete a výsledky vybavenia hromadného podnetu, v ktorých úrad preukázal viacnásobné porušenia zákona o verejnom obstarávaní. "Protimonopolný úrad sme požiadali o zváženie ďalšieho postupu v danej veci v súvislosti s preverovaním podozrenia, že pri realizácii zákaziek obsiahnutých v hromadnom podnete mohlo dôjsť k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže. Najvyšší kontrolný úrad sme požiadali o preverovanie hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami zo strany kontrolovaných. A generálnu prokuratúru sme požiadali o zváženie ďalšieho postupu v danej veci v rámci jej kompetencií," skonštatoval predseda ÚVO.