COVID-19 a ropa zadarmo: Čierny scenár budúcnosti v znamení bezprecedentných zmien

Diskusia 9  
COVID-19 a ropa zadarmo: Čierny scenár budúcnosti v znamení bezprecedentných zmien
Zdroj: ourfiniteworld
Foto: SITA/AP;getty images


27. 4. 2020 - Mnoho ľudí dnes trápi nízka cena ropy. Iní sa obávajú spomalenia alebo zastavenia ekonomiky kvôli COVID-19. Súčasná ekonomika nemôže fungovať so súčasnou základňou zdrojov. Odstávky a izolácie sa snažili krízu potlačiť, v skutočnosti ale posúvajú hospodárstvo ďalej na ceste ku kolapsu.

Svetová ekonomika funguje ako čerpadlo. Ak chcete získať vodu použitím ručného čerpadla, niekto musí hýbať pákou. Ekonomika sa riadi podobným vzorcom s tým rozdielom, že zoznam vstupov a výstupov je dlhší. Okrem ľudskej energie je potrebná aj doplnková energia, ako napríklad spálená biomasa, živočíšna energia, elektrina a fosílne palivo. Primeraný rast doplnkovej energie je dôležitý pre správne fungovanie hospodárstva. Ak sa pozrieme do histórie, svetovej ekonomike sa darilo, keď zásoby energie rýchlo rástli. Historicky viac ako polovica rastu spotreby energie súvisí s rastom populácie. Pestovanie potravín si vyžaduje množstvo energie, veľká časť tejto a ďalšej energie je zabezpečovaná motorovou naftou, ktorá sa používa na prevádzkovanie poľnohospodárskych strojov a nákladných automobilov.

Ak sa ekonomike darí, rastie aj životná úroveň. Všetky obdobia nízkeho rastu energie boli spojené s nízkymi cenami ropy (a potravín). Ešte pred príchodom COVID-19 svetová ekonomická pumpa dosahovala svoje limity. Dôkazov je niekoľko.

Čínska ekonomika
Čínsky rast produkcie uhlia začal zaostávať približne v roku 2012. Dodávka uhlia v rokoch 2002 až 2012 rýchlo rástla a tento rýchlo rastúci zdroj lacnej energie pomohol ťahať svetovú ekonomiku. Keď sa Čína musela spoliehať na dovoz väčšieho množstva energie, aby si udržala rast svojej spotreby energie, začala čeliť ťažkostiam. Čínska výroba cementu začala klesať v roku 2017, predaj automobilov náhle začal klesať v roku 2018, čo naznačuje, že ekonomike sa nedarilo.

Rast zadlženosti
Hospodársky rast je možné umelo zvýšiť tým, že sa kupujúcim ponúkne pôžička,  ktorú si nemôžu dovoliť splatiť. Je zrejmé, že sa to stalo pred recesiou v rokoch 2008 - 2009. Nárast pomeru dlhu k HDP pretrváva aj dnes. Ak bude svetová ekonomika klesať, splácanie dlhov bude pravdepodobne nemožné.

Znižovanie úrokových sadzieb
Ak svetová ekonomika rýchlo rastie, je schopná rásť aj napriek zvyšujúcim sa úrokovým sadzbám. Keď sa rast dodávok energie spomalil približne v roku 1980, bolo potrebné znížiť úrokové sadzby, aby sa skrylo spomalenie rastu spotreby energie. V súčasnosti sú úrokové sadzby takmer nulové, na najnižšej možnej úrovni, čo naznačuje, že ekonomika dosahuje svoj limit.

Rastúca mzdová nerovnosť
Technologický vývoj je pozitívny, ale ak vedie k príliš veľkým rozdielom v odmeňovaní, môže to spôsobiť, že sa mzdy niektorých pracovníkov dostanú pod úroveň, ktorú potrebujú pre zachovanie si primeraného životného štýlu. Globalizácia prispieva k tomuto problému. Rozdiel v príjmoch je teraz na vrchole, okolo úrovne z konca 20-tych rokov.

Neprimerane nízke ceny komodít
Príjmová nerovnosť vyvoláva slabú kúpnu silu u časti obyvateľstva. Neschopnosť nákupu konečných výrobkov má tendenciu udržiavať ceny komodít príliš nízke na to, aby mohli výrobcovia dosiahnuť primeraný zisk. Ceny ropy boli pre výrobcov už v roku 2019 príliš nízke, dávno predtým, ako sa objavili blokovania spojené s COVID-19. Producenti ropy pri tejto cene prestanú pracovať. Aj ostatné ceny komodít, vrátane cien skvapalneného zemného plynu, medi a lítia, sú pre výrobcov príliš nízke.

COVID-19 a ropa zadarmo: Čierny scenár budúcnosti v znamení bezprecedentných zmien

COVID-19 a epidemické problémy

Ponúkané riešenia na boj s koronavírusom sa točia okolo izolácie. Škrty v leteckej doprave, žiadne hromadné stretnutia, práca z domu. Problém s týmito riešeniami je v tom, že zhoršujú svetové problémy súvisiace s pomalým hospodárskym rastom a príliš veľkým zadlžením. Požiadavky sociálnej izolácie vedú k neefektívnemu využívaniu budov a vybavenia. Režijné náklady sú príliš vysoké a musí dochádzať k prepúšťaniu. Prepustení pracovníci zvyšujú problém nízkeho dopytu po tovare a nepriamo tlačia dolu ceny komodít všetkého druhu, vrátane cien ropy. Na porazenie vírusu sa vynaloží čoraz väčší podiel našich obmedzených zdrojov. Nikto nevie, či sa dá spoľahnúť na celoživotnú imunitu po odznení choroby. Pravdepodobne sa budeme musieť naučiť žiť s koronavírusom rok čo rok, možno tu bude navždy v mutovanej podobe. Aj keby sme nejako dokázali vyriešiť problémy COVID-19, stále môžeme očakávať ďalšie pandémie. Antibiotiká a iné výrobky z veku fosílnych palív umožnili dočasný ústup od niektorých druhov epidémií, ale celkový problém nezmizol. Naša pozornosť je zameraná na COVID-19, ale existuje množstvo iných druhov epidémií.

Samostatné pumpy
Z historického hľadiska je svetové hospodárstvo organizované ako veľké množstvo takmer samostatných ekonomík, z ktorých každá funguje ako samostatná ekonomická pumpa. Takéto usporiadanie je omnoho stabilnejšie ako jediné pevne prepojené svetové hospodárstvo. Ak je svetová ekonomika organizovaná ako skupina jednotlivých ekonomík a má voľné väzby na iné ekonomiky, má to niekoľko výhod. Epidémia sa stáva menším problémom. Každá ekonomika má väčšiu kontrolu nad svojou budúcnosťou. Ak si to želá, môže si vytvoriť svoj vlastný finančný systém. Môže rozhodovať o tom, kto čo vlastní. Môže vyhlásiť, že mzdy budú rovnaké alebo nie. Ak sa populácia zvýši v porovnaní so zdrojmi v jednom hospodárstve, môže to mať dopad na konkrétne hospodárstvo bez toho, aby to zasiahlo zvyšok svetového hospodárstva. Svetové hospodárstvo je v istom zmysle oveľa stabilnejšie, pretože nie je závislé od „všetkého, čo sa deje všade“.

Nezmyselné opatrenia
Doteraz prijaté opatrenia spolu so zlým stavom, v ktorom sa predtým nachádzalo hospodárstvo, nedávajú žiadny zmysel. Veľká časť populácie žije „z ruky do úst“, ľudia bez úspor nemôžu byť bez príjmu ani na pár týždňov. Chudobní budú pravdepodobne hladovať, pokiaľ im nebude nejakým spôsobom sprístupnený príjem na nákup potravín. Toto je problém najmä v Indii a chudobných afrických krajinách. Úbytok obyvateľstva v chudobných krajinách v dôsledku hladu bude pravdepodobne oveľa vyšší ako 2 % miera úmrtnosti očakávaná v súvislosti s COVID-19. Pri odstávke veľkého podielu svetovej ekonomiky ceny mnohých tovarov klesajú príliš nízko. Cena ropy dokonca klesla do negatívneho pásma, čo je absurdné. To naruší celú výrobu. Rastie potenciál pre obrovské nesplácanie dlhov a obrovskú stratu hodnoty aktív. Finančný systém je založený na sľuboch. Tieto sľuby je možné splniť iba vtedy, ak bude možné ťažiť ropu a tovar vyrobený z fosílnych palív bude možné naďalej predávať. Ak nie, hrozí, že sa dnešný ekonomický systém rozpadne.

Obnova svetovej ekonomiky je nevyhnutná
Finančný systém má obludné rozmery. Máme príliš veľa dlhov a ceny aktív sú nafúknuté na základe veľmi nízkych úrokových sadzieb. Svetová populácia je v porovnaní so zdrojmi príliš veľká. Aj rozdiely v odmeňovaní a mzdách sú príliš veľké. Príliš veľa príjmov smeruje do finančného systému, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, zábavy a cestovania. Celá konektivita dnešného sveta vedie k epidémiám mnohých druhov, ktoré sa presúvajú po celom svete.

COVID-19 a ropa zadarmo: Čierny scenár budúcnosti v znamení bezprecedentných zmien

Aj s týmito problémami sa dá existovať, pokiaľ budú ekonomiky oveľa nezávislejšie ako dnes, ak pôjde o samostatné ekonomické čerpadlá. Povaha týchto ekonomík sa bude líšiť v rôznych častiach sveta. V menej prepojenom svete bude mať to, čo dnes považujeme za aktíva, pravdepodobne oveľa menšiu hodnotu. Výškové kancelárske budovy budú zatracované napríklad kvôli ich schopnosti prenášať patogény, rovnako aj verejná doprava. Výroba, ktorá závisí od dodávok do celého sveta, už nebude fungovať. Výroba počítačov, telefónov a súčasných automobilov už pravdepodobne nebude možná. Výrobky postavené lokálne budú musieť závisieť takmer výlučne od miestnych zdrojov.

Dá sa očakávať, že dlh splatený nebude. Akcie budú mať malú hodnotu. Vlády sa pokúsia zachrániť časti systému a budú musieť prevziať aktíva, ktoré sa javia ako cenné, napríklad poľnohospodárska pôda, bane, ropné a plynové vrty a elektrické vedenia. Pravdepodobne sa tiež zoštátnia banky, poisťovacie spoločnosti a DDS-ky. Produkcia ropy a iných fosílnych palív v skutočnosti môže pokračovať, ale pre vlastnú potrebu každej krajiny, s veľmi obmedzeným obchodom. Vlády sa budú musieť uistiť, že poľnohospodári, dopravné spoločnosti a iní podstatní používatelia, dokážu získať palivo, ktoré potrebujú, aby sa ľudia dostali k potravinám. Dá sa očakávať, že nakoniec každá samostatná ekonomika bude mať svoju vlastnú menu. Takmer vo všetkých prípadoch to nebude mena rovnaká ako tá dnešná. Bude sa vyplácať iba pracovníkom v hospodárstve a bude použiteľná iba na nákup obmedzeného rozsahu tovaru vyrobeného v rámci miestnej ekonomiky. Špekulácie v cenách aktív už nebudú zdrojom bohatstva. Zdravotnícky systém skolabuje, pretože nikto sa už nebude chcieť dostaviť k svojmu lekárovi zo strachu, že chytí COVID-19. Za vzdelanie sa pravdepodobne stanú primárne zodpovedné rodiny, s podporou televízie alebo internetu. Reštaurácie už nikdy neobnovia svoju bývalú popularitu.

Zdá sa, že jediná nádej na čiastočné spasenie je, ak bude možné prinútiť kľúčové časti svetovej ekonomiky, aby pracovali oddelenejším spôsobom najmenej niekoľko ďalších rokov. Bude to veľmi odlišný svet!

 

Autorkou je Gail Tverbergová, poistná matematička zaujímajúca sa svetové problémy ako sú míňajúce sa zásoby ropy, zemného plynu, nedostatok vody a zmena podnebia. Píše o fyzických problémoch, ktoré ovplyvňujú niekoľko častí ekonomiky naraz, vrátane miezd a finančného systému.