Vyššia moc: Koronavírus a zodpovednosť firiem pri prerušení odberu či dodávky tovaru

Diskusia 1  
Vyššia moc: Koronavírus a zodpovednosť firiem pri prerušení odberu či dodávky tovaru
Zdroj: GHS Legal
Foto: SITA/AP


23. 3. 2020 - V čase mimoriadnych opatrení okolo koronavírusu sa mnoho firiem ocitlo v situácii, kedy im dodávateľ prerušil dodávku tovaru alebo oni sami museli obmedziť či zastaviť výrobu, prípadne od nich odberateľ prerušil odber ich výrobkov. Pri posúdení, kto je v tejto situácii zodpovedný za spôsobené škody, je kľúčové detailne skúmať okolnosti. Pretože od nich závisí prípadný nárok na odškodnenie.

„V aktuálnej situácii jednoznačne platí, že epidémia či pandémia je považovaná za prekážku, ktorá objektívne bráni povinnej strane v plnení povinností, ktoré jej vyplývajú zo zmluvy. Pokiaľ je táto prekážka zároveň objektívne neodstrániteľná, nepredvídateľná a je nezávislá od vôle povinnej strany (v tomto prípade od vôle objednávateľa), je považovaná za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, inak nazývanú aj vyššia moc - vis maior,“ vysvetľuje Jaroslav Šebest, advokátsky koncipient z advokátskej kancelárie GHS Legal. V takýchto prípadoch sa upriamuje pozornosť hlavne na aspekt objektívneho znemožnenia poskytnutia súčinnosti objednávateľa na prijatie plnenia zo strany dodávateľa, a to nezávisle od jeho vôle.

Čo to znamená v konkrétnych prípadoch?

Zoberme si situáciu, v ktorej odberateľ preruší výrobu vo svojom závode z dôvodu nariadeného opatrenia o zákaze činnosti na pracoviskách, kde sa na jednom mieste zdržiava väčší počet zamestnancov, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva. Odberateľ je týmto opatrením viazaný, a preto oznámi svojim dodávateľom, že ich služby nebude potrebovať. „Týmto konaním odberateľa môže vzniknúť dodávateľom škoda, pretože bez zatvorenia závod odberateľa by dodávatelia ďalej poskytovali služby, za čo by im patrila zmluvná odmena.“ V tomto prípade je potrebné upriamiť pozornosť na znenie zmluvy, ktorú medzi sebou zmluvné strany uzatvorili, ako aj na konkrétny skutkový stav.

„Odberateľ (ako veriteľ) sa neposkytnutím súčinnosti pri prijatí plnenia (nepustí pracovníkov dodávateľa do areálu závodu) dostáva do omeškania, nakoľko si nemôže plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy. Dodávateľ má za normálnych okolností, v zmysle Obchodného zákonníka, nárok odstúpiť od zmluvy, nárok na náhradu škody, prípadne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ bola na tento účel dojednaná. Avšak keďže toto prerušenie bolo spôsobené rozhodnutím o zákaze činnosti vydaným Úradom verejného zdravotníctva, ktoré odberateľ nemohol objektívne predvídať a ani mu zabrániť, sú splnené všetky náležitosti okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Z toho dôvodu nie je odberateľ zodpovedný za vzniknutú škodu, ktorú spôsobil svojim dodávateľom,“ konštatuje J. Šebest.

Ak by za iných okolností odberateľ prerušil svoju činnosť ako prevenciu na základe vlastného rozhodnutia, a tým sa dostal do omeškania, zodpovedal by za škodu takto spôsobenú svojim dodávateľom. V tomto prípade by totiž absentoval aspekt prekážky, ktorá vznikla nezávisle od vôle zmluvnej strany.

Striktný výklad okolností vylučujúcich zodpovednosť
Vplyv vyššej moci, ako okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, na omeškanie odberateľa je nutné vždy posudzovať individuálne s prihliadnutím na konkrétny prípad. Pritom je podstatný moment, kedy došlo k omeškaniu odberateľa. „Ak k tomuto momentu došlo skôr, ako nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je odberateľ zodpovedný za vniknutú škodu voči svojim dodávateľom. Taktiež je odberateľ zodpovedný za škodu bez možnosti využitia inštitútu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v prípadoch, kedy uzavrie zmluvu napr. v čase epidémie ako vplyvu vyššej moci, nakoľko nie je splnená podmienka, že túto okolnosť nemohol predvídať,“ vysvetľuje J. Šebest.                         

Pri posudzovaní vplyvu vyššej moci, ako okolnosti vylučujúcej zodpovednosť pri omeškaní odberateľa, je preto potrebné zvážiť, či k prekážke, ktorá spôsobila znemožnenie prijať plnenie, došlo výlučne z objektívnych dôvodov nezávisle od vôle zmluvnej strany. Je taktiež nutné zvážiť, či túto okolnosť nebolo možné objektívne predvídať, odvrátiť alebo prekonať. Je potrebné špecificky sa zamerať a analyzovať každý jednotlivý prípad, nakoľko výklad pojmu okolnosť vylučujúca zodpovednosť je veľmi všeobecný, a jeho význam pri jednotlivých skutkových okolnostiach môže byť rôzny.

Ako dodáva Jaroslav Šebest z advokátskej kancelárie GHS Legal, výklad pojmu okolnosť vylučujúca zodpovednosť má zásadný vplyv na jeden zo základných princípov Obchodného zákonníka - princíp, že zmluvy sa majú dodržiavať (pacta sunt servanda). „Z toho dôvodu je potrebné tento pojem vykladať reštriktívne a vyhodnotiť každý jednotlivý prípad samostatne so zameraním sa na objektívnosť, nepredvídateľnosť, ako aj na neodvrátiteľnosť prekážky spôsobujúcej omeškanie objednávateľa. V opačnom prípade by v praxi mohli nastať situácie, v ktorých by subjekty toto právo zneužívali vo svoj prospech, aby sa vyhli plneniu svojich povinnosti z uzavretej zmluvy.“