Dedenie cenných papierov: Dôsledky kupónovej privatizácie ešte stále nie sú na Slovensku minulosťou

Diskusia 2  
Dedenie cenných papierov: Dôsledky kupónovej privatizácie ešte stále nie sú na Slovensku minulosťou
Zdroj: TASR
Foto: getty images


12. 3. 2020 - Počas kupónovej privatizácie si viacerí občania kúpili akcie, teda cenné papiere slovenských podnikov, firiem či spoločností. Mnohé cenné papiere časom stratili hodnotu a občania ich bezodplatne previedli na štát. Tie ostatné, často aj bonitné, sú však stále vedené na účtoch v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. Keďže kupónová privatizácia prebehla takmer pred tromi desiatkami rokov, mnohí cenné papiere v nej získané zdedili.

Cenné papiere môžu byť evidované na účtoch majiteľov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. Ak majiteľ účtu zomrie, CDCP neumožní pozostalým disponovať s cennými papiermi zosnulého bez riadneho dedičského konania. Je teda nevyhnutné, aby toto konanie prebehlo. Najskôr je vhodné preveriť, či zomrelý príbuzný mal účet vedený v CDCP.

"To môžete urobiť aj vy na webstránke centrálneho depozitára, stačí zadať rodné číslo zomrelej osoby. Ak CDCP účet zomrelého vedie, nedostanete informáciu, aké cenné papiere na účte sú. Takúto informáciu depozitár poskytuje formou výpisu z účtu, o ktorý môže požiadať iba notár. Väčšina notárov toto robí automaticky, ale nemožno sa na to úplne spoliehať. Preto odporúčame, aby dediči požiadali notára o preverenie, či zosnulý príbuzný mal v centrálnom depozitári vedený účet. A ak ho mal, aké cenné papiere na účte sú," radí Michal Ninis, vedúci odboru obchodných služieb a odboru sťažností a námietok CDCP SR.

Notár v právoplatnom rozhodnutí o dedičstve určí, kto a ako cenné papiere zdedil. Ak je cenných papierov málo alebo v nepárnom počte, dediči sa, samozrejme, môžu dohodnúť, že cenné papiere prejdú na jedného z nich a vzájomne sa vyplatia. "V tejto súvislosti odporúčame cenné papiere nedeliť na spoluvlastnícke podiely, pretože takto delené cenné papiere prakticky strácajú svoju hodnotu," zdôrazňuje Ninis.

Dedenie cenných papierov: Dôsledky kupónovej privatizácie ešte stále nie sú na Slovensku minulosťou

Odborníci ďalej odporúčajú dôkladne si preveriť skutočnú trhovú hodnotu zdedených cenných papierov. Odmena notárovi za jeho služby sa totiž vypočítava ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty zdedeného majetku, teda aj z hodnoty zdedených cenných papierov. Ak tieto cenné papiere budú "nadhodnotené", budú pozostalí platiť za služby notárovi zbytočne veľkú sumu. Preto by si mali sami preveriť skutočnú hodnotu zdedených cenných papierov, nespoliehať sa iba na ich ohodnotenie zo strany notára. Hodnotu cenných papierov je možné si overiť u obchodníkov s cennými papiermi, v banke, v hospodárskej dennej tlači či na internete. Neraz sa totiž stáva, že notár cenné papiere zahrnuté do dedičstva ocení podľa menovitej hodnoty, a nie podľa ich skutočnej trhovej hodnoty. Menovitá hodnota cenných papierov je úplne iná, vo väčšine prípadov vyššia ako ich trhová hodnota.

"Ak máte cenné papiere zahrnuté do právoplatného rozhodnutia o dedičstve, teda ste ich legitímne zdedili, ešte stále s nimi nemôžete voľne disponovať. Zákon o cenných papieroch totiž upravuje pojem majiteľ cenných papierov. A tým je len osoba, ktorá nadobudla cenné papiere a zároveň je ako ich majiteľ uvedená v evidencii centrálneho depozitára alebo jeho účastníka. Ako právoplatný dedič teda musíte podať príkaz na registráciu prechodu zdedených cenných papierov z účtu poručiteľa (teda z účtu pôvodného majiteľa) na váš účet. Tento príkaz je možné podať iba u niektorého z členov centrálneho depozitára, ich zoznam nájdete na webstránke cdcp.sk." odporúča Ninis. Na realizáciu tohto úkonu je vo všeobecnosti potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o dedičstve a podať písomný príkaz na registráciu prechodu cenných papierov.

Centrálny depozitár nespoplatňuje od roku 2012 účty zosnulých, dediči zašlú na adresu CDCP kópiu úmrtného listu, ktorý nie je potrebné notársky overiť. Až po získaní úmrtného listu, centrálny depozitár nebude ďalej spoplatňovať vedenie účtu. Cenné papiere bez hodnoty je možné ponúknuť obchodníkom s cennými papiermi JELLYFISH alebo DLHOPIS, ktorí situáciu za poplatok vyriešia.  Alebo ak majú cenné papiere nejakú hodnotu, môžete sa rozhodnúť ich predať. Môžete to urobiť priamo z účtu pôvodného majiteľa bez potreby predchádzajúcej registrácie prechodu.