Dodržiavate svoje investičné zásady?

Diskusia 4  
Dodržiavate svoje investičné zásady?
Zdroj: behaviouralinvestment
Foto: getty images


1. 12. 2019 - Naše investičné správanie je plné rozporov. Hoci prevláda pochopiteľná túžba nakresliť čisté línie kauzality, že správanie sa X povedie k činnosti Y, nakoniec je všetko inak. Veci sú zriedka tak jednoduché, ako sa zdajú byť.

Jedným z príkladov zmätočného správania sa je prirodzené napätie medzi zachovávaním viery v správnosť prijatých investičných zásad a problémom stupňujúceho sa záväzku. Stupňujúci sa záväzok je situácia, keď sa držíte určitého rozhodnutia aj napriek negatívnym výsledkom a spätnej väzbe. Niekoľko teórií potvrdzuje, že odmietnutie predtým zastávaných názorov je bolestivé. Priznanie zlyhania dokáže podkopávať vieru vo vlastnú kompetenciu. To, ako nás ostatní vnímajú, je rozhodujúce pre našu vlastnú hodnotu a (v mnohých prípadoch) aj kariéru. Priznaním sa, že sme sa dopustili chyby, riskujeme, že budeme vnímaní ako neefektívni. Snažíme sa preto aktívne vyhľadávať informácie, ktoré potvrdzujú náš názor alebo postup. Často sme aj úmyselne slepí a nevidíme, že ideme zlým smerom. Potom je to averzia k strate. K strate času, peňazí a dôveryhodnosti.

Otázka eskalácie záväzkov je pre investorov osobitnou výzvou, pretože spätná väzba, ktorú dostávame, zvyčajne v súvislosti so ziskom a stratou, je nepravidelná. Trhy vždy neodmeňujú dobré rozhodnutia. Niekedy im to trvá dlhšie, alebo tak neurobia vôbec. Aj keď v mnohých oblastiach je neúspech alebo nesprávne rozhodnutie jednoznačné, pre investorov môže byť ťažké povedať, či sa mýlime alebo máme pravdu. Táto vlastnosť finančných trhov vytvára výrazné spojenie medzi prínosom, ktorý dosiahneme vytrvalým držaním sa spoľahlivých investičných zásad, a nákladmi za to, že sa nedokážeme odpútať od zlých rozhodnutí. Ako zistím, či dôsledne zachovávam vieru vo svoj investičný prístup, alebo naopak sa naivne držím stupňujúceho sa záväzku?

Najdôležitejšie je dokázať rozlíšiť, čo predstavuje investičný princíp a čo predstavuje investičný pohľad. Investičný princíp je viera, ktorá informuje o našich rozhodnutiach. Napríklad, možno verím v pravidelnú rovnováhu alebo v dlhodobé investičné obdobia. Všetky naše investičné rozhodnutia by mali byť vymedzené týmito zásadami. Naopak, investičný pohľad je nejaká forma explicitného alebo implicitného predpovedania budúcnosti. Napríklad, že je možné, že v roku 2021 dôjde k recesii,  alebo že americké akcie budú v budúcom roku podhodnotené voči ostatným rozvinutým trhom.

Dodržiavate svoje investičné zásady?

V skutočnosti pre väčšinu rozhodnutí nie je možné určiť jednoznačne či ide o investičný princíp alebo investičným pohľad, skôr je to spektrum medzi týmito dvoma extrémami. Na jednej strane by investičný princíp mal byť široký a podporený spoľahlivými a jasnými dôkazmi a mal by sa považovať za nemenný. Môžu sa samozrejme vyskytnúť prípady, keď sa investičný princíp zmení alebo vyvíja, ale prahová hodnota pre takúto zmenu by mala byť veľmi vysoká.

Na druhom konci spektra je investičný pohľad, ktorý je špecifický a dočasný. Aj keď by to malo byť tiež podložené dôkazmi, prahová hodnota pre zmenu založená na prijatí nových informácií by mala byť primerane nízka.

Čím viac bude investičné rozhodnutie definované ako pohľad, tým väčšie bude výzva eskalácie záväzku. Aj keď by sme mali byť ochotní prehodnotiť buď princíp alebo pohľad na základe nových dôkazov, náš záväzok voči zásadám by mal byť podľa definície podstatne trvanlivejší ako naša ochota vytrvať s investičným pohľadom.

Zvyšovanie angažovanosti je obzvlášť problematické pre investorov, keď ich identifikuje skôr investičný pohľad ako princíp. Warren Buffett môže byť definovaný súborom základných investičných princípov, ale mnohí investori sú známy pre svoj názor. Toto je najbežnejšie u medvedích prognóz, ktorí neustále predpovedajú recesie alebo vážne poklesy trhu.

Akékoľvek investičné rozhodnutie, nech už je kdekoľvek v spektre medzi názorom a zásadou, je jednou z najlepších ochranou proti eskalácii záväzku. Aj keď presná štruktúra sa môže líšiť: časový horizont, kľúčové podporné dôkazy, potenciálne riziká / hrozby. Vytvorenie akéhosi denníka rozhodnutí nás núti uvažovať o chybe na samom začiatku pozície, čo následne (trochu) poškodzuje naše ego, ak sa tento negatívny výsledok prejaví. Ale na druhej strane pomáha presne sa vrátiť k minulým investičným rozhodnutiam, na ktoré by sme si len s ťažkosťou spomenuli. Mal by tiež zmierňovať nebezpečenstvo, že sa budeme čoraz viac angažovať v investičných názoroch. Použitie denníka nie je bezbolestné. Spätný pohľad na to, v čo sme predtým verili, keď sme sa rozhodli investovať, môže byť nepríjemnou skúsenosťou.

Neexistuje jednoduchý spôsob riadenia eskalácie záväzkov. Ak by sme sa rozhodli nesprávne eliminovať jeho vplyv, viedlo by to k tomu, že by sme sa všetci stali krátkodobými investormi. Naopak, ignorovanie by nás viedlo k nárastu byť náchylnejší dôverovať neúspešným nápadom s nedostatočným ohľadom na nové dôkazy. Vyžaduje sa odmeranejší prístup, v ktorom lepšie porozumieme povahe každého rozhodnutia, ktoré robíme, a máme jasné dôvody, pre ktoré ho prijímame.