Dôchodcovia bývajúci v zahraničí musia potvrdiť, že žijú

Diskusia 1  Zdroj:

11. 9. 2019 - Poberatelia dôchodku s bydliskom v štátoch, ktoré nie sú štátom EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, musia preukázať žitie do 15. októbra 2019.

Poberatelia dôchodku s bydliskom v štátoch, ktoré nie sú štátom EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, musia preukázať žitie do 15. októbra 2019. Tlačivo by malo byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané.

"Podpis na tlačive nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne bude dôchodcom zaslaný dôchodok za 3. štvrťrok, t. j. za obdobie od 1. júla 2019 do 30. septembra 2019," zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Tlačivá „Potvrdenie o žití“ týmto dôchodcom poisťovňa zaslala v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Tlačivo je tiež k dispozícii v rôznych jazykoch na webovej stránke poisťovne.

Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári 2020. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ, štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie.