Železnice SR zrekonštruujú nástupištia a koľaje na stanici v Košiciach z vlastných peňazí

Pridajte názor  Zdroj:

20. 8. 2019 - Pre morálnu a technickú opotrebovanosť osvetlenia nástupíšť, elektrických rozvodov súvisiacich s osvetlením, rozvodov na nástupištiach a ovládania osvetlenia je potrebná rekonštrukcia týchto objektov.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú financovať rekonštrukciu nástupíšť a koľají na Železničnej stanici (ŽST) Košice z vlastných finančných prostriedkov vyčlenených na túto investíciu. Pre morálnu a technickú opotrebovanosť osvetlenia nástupíšť, elektrických rozvodov súvisiacich s osvetlením, rozvodov na nástupištiach a ovládania osvetlenia je potrebná rekonštrukcia týchto objektov a úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia. Spoločnosť o tom informovala v súvislosti s vyhlásenou verejnou súťažou na rekonštrukciu nástupíšť a koľají na košickej železničnej stanici predbežne za 15,1 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia je podľa ŽSR potrebná pre zvýšenie bezpečnosti vlakovej dopravy, zníženie ľudského činiteľa ako vplyvu na vznik nehodových udalostí. Dôvodom je aj zníženie obmedzení pri tvorbe a realizácii grafikonu vlakovej dopravy z hľadiska príchodov a odchodov vlakov v ŽST Košice a ich pristavovania k nástupištiam.

"V ŽST Košice bola zrealizovaná revitalizácia, pričom súčasťou revitalizácie neboli nástupištia a podchody pre cestujúcich, rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia, vrátane zmeny napájania a úpravy ukoľajnenia kovových konštrukcií na nástupištiach. Rekonštrukciou nástupíšť 1, 1A, 2, 3 sa zvýši úroveň a komfort prostredia pre cestujúcu verejnosť," uviedli ŽSR. Pre zlý technický stav železničného zvršku dopravných koľají č. 1, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 je podľa podniku potrebná aj rekonštrukcia daných koľají. "Postup prác pri rekonštrukcii nástupíšť a koľají bude prerokovaný s vybraným zhotoviteľom po predložení vecného a finančného harmonogramu po ukončení verejného obstarávania," dodala spoločnosť.

Stavebné práce, vrátane zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení (ak bude potrebných viac), alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav, by podľa vyhlásenej verejnej súťaže mali trvať predbežne 27 mesiacov, teda dva a štvrť roka. Samotné stavebné práce sú plánované na dva roky. Dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracovala projektová spoločnosť Reming Consult, a. s., Bratislava. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 30. septembra, platiť musia minimálne do 30. júna 2020. Uchádzači majú predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov do vyhlásenia verejného obstarávania. Železnice požadujú pre zabezpečenie ponuky zložiť zábezpeku vo výške 500 tisíc eur.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie Československa aj Česko-slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. V Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Podnik má základné imanie 800,17 mil. eur, prevádzkuje 3 580 kilometrov tratí, ako aj trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, stanice a zastávky. Na základe projektu transformácie a reštrukturalizácie sa ŽSR 1. januára 2002 rozdelili na dva samostatné subjekty - ŽSR a Železničná spoločnosť, a. s. (ZSSK), a následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., pre osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., pre nákladnú dopravu.