Obec Okoč plánuje výstavbu kanalizácie a intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd

Pridajte názor  Zdroj:

19. 8. 2019 - Predpokladaná cena stavebných prác plánovaných na osemnásť mesiacov je takmer 12 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Obec chce investíciu spolufinancovať z prostriedkov štátneho Environmentálneho fondu

Obec Okoč v okrese Dunajská Streda chce investovať predbežne 11,83 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) do výstavby kanalizácie a intenzifikácie vlastnej čistiarne odpadových vôd. Stavebné práce podľa trvajúcej verejnej súťaže plánuje na 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti budúcej zmluvy o dielo, najneskôr však do 31. októbra 2021. Obec, ktorá mala koncom vlaňajška viac ako tri a pol tisíca obyvateľov, chce investíciu spolufinancovať z prostriedkov štátneho Environmentálneho fondu.

Ako vyplýva z oznámenia vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, pôvodnú lehotu na predkladanie a otváranie ponúk (9. augusta) predĺžili dvakrát, najprv na 23. a následne na 27. augusta. Ponuky musia podľa súťažných podkladov platiť do 30. júna 2020. Dodávateľ by mal vzísť z elektronickej aukcie. Kritériom pri vyhodnotení ponúk je cena. Požadovaná je zábezpeka na zabezpečenie ponuky vo výške 500-tis. eur.

Uchádzači majú preukázať dosiahnutý celkový obrat, prípadne obrat v oblasti, ktorej sa zákazka týka, za posledné tri hospodárske roky. Zároveň musia predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov pred vyhlásením verejného obstarávania. Obstarávanie pre obec zabezpečuje spoločnosť E-VO, s. r. o., so sídlom v Bratislave.