Hlavným dôsledkom tvrdého brexitu na obchod EÚ a Británie bude podľa SOPK rast transakčných nákladov

Pridajte názor  Zdroj:

25. 7. 2019 - Vzájomný obchod sa podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory po tvrdom brexite zásadne zmení.

Hlavným dôsledkom tvrdého brexitu na vzájomný obchod Európskej únie a Spojeného kráľovstva bude podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) rast transakčných nákladov. V oblasti tarifných prekážok pôjde hlavne o to, že sa dovtedajší intrakomunitárny obchod zmení na obchod ako s tretími krajinami. “Pri dovoze a vývoze sa budú uplatňovať colné formality a postupy ako pri dovoze z tretích krajín. Dovážaný a vyvážaný tovar bude podliehať colnému dohľadu a môže podliehať aj colnej kontrole, t. j. fyzickej kontrole, pri ktorej sa zisťuje súlad obsahu zásielky s údajmi deklarovanými v sprievodných dokladoch, najmä v dovoznom a vývoznom colnom vyhlásení,“ uviedla SOPK v tlačovej správe.

Predseda SOPK Peter Mihók hodnotí ako pozitívny fakt, že nový britský premiér Boris Johnson považuje termín 31. október 2019 za záväzný. Ďalšie predlžovanie súčasného stavu považuje za neúnosné. „Uvítal by som, keby k odchodu došlo na báze obojstranne akceptovanej dohody,“ povedal predseda SOPK. Vzhľadom na reálnu možnosť tzv. tvrdého brexitu , t. j. odchodu Veľkej Británie z EÚ k 31. októbru 2019 bez dohody, zosumarizovala SOPK možné zmeny v oblasti tarifných prekážok obchodu medzi členskými krajinami EÚ vrátane SR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Ďalšími prekážkami bude podľa SOPK to, že na tovar, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia pri dovoze do EÚ, sa budú vzťahovať aj na dovozy zo Spojeného kráľovstva. Na tovar dovážaný zo Spojeného kráľovstva sa bude uplatňovať clo podľa colného sadzobníka únie, to znamená tzv. zmluvná sadzba. „V prvom období po vystúpení bude Spojené kráľovstvo pri dovozoch uplatňovať colné sadzby v čo najväčšej možnej miere podľa sadzobníka EÚ – vyplýva to z notifikácie Spojeného kráľovstva do WTO, ktorú podalo v roku 2018,“ konštatovala SOPK.

Na tovar dovážaný do EÚ zo Spojeného kráľovstva sa po tvrdom brexite vymeria aj DPH ako pri dovoze z tretích krajín a tiež spotrebná daň, ak jej predmetný tovar podlieha. Vývoz je od daní oslobodený. „Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI,“ uzavrela SOPK. Komora v prípade tvrdého brexitu otvorí horúcu linku, na ktorej bude poskytovať informácie pre slovenských podnikateľov.

Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia, ktorá pôsobí na celom území Slovenska a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí. Členmi komory sú právnické aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach, alebo ktoré majú svojím zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti. Od roku 1996 je členstvo v komore dobrovoľné.