Uchádzači o zamestnanie môžu na dohodu zarobiť maximálne 210,20 eura

Pridajte názor  Zdroj:

11. 7. 2019 - Nezamestnaní na úrade práce si môžu privyrábať aj na dohodu, ich odmena však nesmie od 1. júla tohto roka presiahnuť 210,20 eura.

Nezamestnaní na úrade práce si môžu privyrábať aj na dohodu, ich odmena však nesmie od 1. júla tohto roka presiahnuť 210,20 eura. Upozorňuje na to ústredie práce.

Uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak jeho trvanie nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie úradu práce nebol v pracovnom pomere, alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

"Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny t. j. 210,20 eura," upozornilo ústredie práce.

Zároveň platí, že nezamestnaný na úrade práce nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch. Okrem toho musí predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Príjem z dohody musí nezamestnaný tiež preukázať úradu práce. "Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, t. j. skutočnosti o výške odmeny za uplynulý kalendárny mesiac," priblížilo ústredie práce. Ak uchádzač o zamestnanie výšku odmeny za vykonávanie zárobkovej činnosti presiahol, úrad začne voči nemu správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.