Víťazi a porazení: Prečo sú niektoré európske regióny živnou pôdou pre populistov

Diskusia 9  
Víťazi a porazení: Prečo sú niektoré európske regióny živnou pôdou pre populistov
Zdroj: ING;CNBC
Foto: SITA/AP


13. 5. 2019 - Koncentrácia slabých hospodárskych regiónov v južných štátoch EÚ by mohla spôsobiť problémy pri tvorbe menovej politiky, vplývať na vyhliadky rastu a inflácie a vyvíjať tlak na znižovanie úrokových sadzieb.

Viac ako desaťročie po páde Lehman Brothers sa európska ekonomika do značnej miery zotavila. Mnohé miestne ekonomiky v celej Európe sú však v stave dlhodobej stagnácie, čo je podľa správy ekonómov ING, Berta Colijna a Joanny Koningsovej, ideálnym miestom pre populistov.

Úroveň zamestnanosti v rámci Európskej únie je v súčasnosti o 2 % vyššia ako v roku 2008, ale v niektorých regiónoch sa oživenie neprejavilo, dokonca aj v rámci národov, existujú oblasti, kde ekonomika zaostáva voči iným regiónom. Zatiaľ čo Nemecko ako celok preukázalo silný rast zamestnanosti, regióny Sasko-Anhaltsko a Durínsko v poslednom desaťročí neustále upadajú. Severné regióny Talianska a oblasť v okolí Rímu vytvárajú obraz oživenia, ale tvorba pracovných miest na juhu je katastrofálna. Kríza stále vplýva na regionálne trhy práce, pričom štrukturálne rozdiely sú čiastočne spôsobené digitálnou infraštruktúrou regiónu, vzdelávaním, inováciami a zraniteľnosťou voči globalizácii.

Víťazi a porazení: Prečo sú niektoré európske regióny živnou pôdou pre populistov

Dopad je zrejmý v regiónoch, v ktorých sa drží vyššia miera nezamestnanosti, rast v týchto oblastiach je ovplyvnený viacerými štrukturálnymi faktormi mimo hospodárskeho cyklu. Významným základom rastu sú najmä investície do digitálnej infraštruktúry a výskumu a vývoja.

Oblasti s najvyšším percentom prístupu k širokopásmovému pripojeniu zaznamenali v priebehu desaťročia výraznejší rast zamestnanosti a stali sa regionálnymi centrami hospodárskej činnosti, pričom veľké časti Bulharska, Rumunska, Portugalska a Talianska zaostávali a zostali zaseknuté v postupnom poklese. Investície do digitálnej infraštruktúry boli priamo úmerné hospodárskej obnove.

Podobne, investície do výskumu a vývoja silne súvisia s rastom zamestnanosti v poslednom desaťročí, čo naznačuje, že regióny, ktoré sú „znalostnými centrami“, vytvárajú pracovné miesta rýchlejšie než tie, ktoré nie sú. Mestá s výdavkami 1000 eur a viac na obyvateľa na vedu a výskum, tvoria približne diagonálny pás od Liverpoolu po Viedeň spolu s niekoľkými severskými regiónmi. ING "Employment Strength Index" poukazuje na relatívnu silu európskych regiónov založenú na raste zamestnanosti za posledné desaťročie. Vyzdvihuje najlepšie metropolitné oblasti a priemyselné centrá, ktoré sú v ostrom kontraste so slabšími regiónmi v južnej Európe.

Brusel, Luxembursko, Braunschweig v severozápadnom Nemecku, Hovedstaden, hlavná oblasť Dánska, a juhozápadné nemecké mesto Stuttgart patria do pätice najúspešnejších regiónov z pohľadu vytvárania pracovných miest. Naopak k najhorším patria bulharský región Severozapaden, najchudobnejší v Európskej únii, spolu s portugalským regiónom Centro a talianskou Kalábriou, Molise a Puglia. S výnimkou Severozapadenu, nájdeme všetkých 20 najslabších regiónov v Taliansku, Grécku, Španielsku a Portugalsku .

Víťazi a porazení: Prečo sú niektoré európske regióny živnou pôdou pre populistov

Vzhľadom na to, že mnohé regióny sú ohrozené dlhotrvajúcou stagnáciou, správa ING navrhuje, aby im bola venovaná ešte väčšia pozornosť zo strany Európskej komisie zameraná na základné témy štrukturálnej slabosti. Colijn a Koningsová uviedli, že toto je však nepravdepodobné z dôvodu dopadu Brexitu na európsky rozpočet a možného odporu bohatších krajín a regiónov k redistribučnej politike. „Pravdepodobne pretrvávajúca regionálna priepasť v perspektívach zamestnanosti môže byť príčinou pokračujúcej alebo dokonca zvýšenej podpory populizmu v slabších regiónoch v nasledujúcich rokoch,“ píše sa v správe. Dôkazom majú byť minuloročné parlamentné voľby v Taliansku, v ktorých sa južné regióny jasne vyslovili v prospech antisystémového Hnutia piatich hviezd.

V Spojenom kráľovstve zostávajú úrovne zamestnanosti v regiónoch Lincolnshire a North East Lincolnshire pod úrovňou z roku 2008. Index zamestnanosti ING poukazuje len na malú šancu zmeny. V Lincolnshire nájdeme mnohé oblasti s najvyšším percentom hlasov za opustenie únie v referende z roku 2016.

Víťazi a porazení: Prečo sú niektoré európske regióny živnou pôdou pre populistov

Nadchádzajúce európske voľby budú fungovať ako meradlo apetítu hlasovať za populistov. A s očakávaným prehlbovaním sa regionálnej ekonomickej priepasti „sa podpora populizmu v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne výrazne nezníži,“ uzavrela správa ING.

Dobre riadená redistribúcia na národnej úrovni by mohla celkové účinky regionálnych rozdielov tlmiť, avšak geografia slabých oblastí sťažuje implementáciu tohto riešenia. „Keďže mnohé štrukturálne slabé regióny sa sústreďujú v niekoľkých krajinách v celej EÚ, je to z hľadiska tvorby menovej politiky problematickejšie, pretože to bude mať vplyv na vyhliadky rastu a inflácie, čo bude mať za následok dlhodobý tlak na znižovanie úrokových sadzieb,“ načrtla správa. Pokiaľ sa úspešne nepodarí realizovať reformné a investičné programy, mohlo by to podľa Colijna mať dlhodobý vplyv na euro. Silnejšia redistribúcia sa stáva čoraz naliehavejšou fiškálnou záležitosťou, ktorá by mohla viesť k politickej reakcii a/alebo uľahčiť viac fiškálnych výdavkov. Na základe hypotézy ekonómov ING to znamená, že slabšie krajiny by mohli čeliť zvýšenej rizikovej prémii.