Sú investori chronickí pesimisti?

Pridajte názor  
Sú investori chronickí pesimisti?
Zdroj: chicagobooth
Foto:getty images


20. 4. 2019 - Nie sú. Ale to neznamená, že majú racionálne očakávania.

Predpoklad, že investori majú racionálne očakávania ohľadom trhových výnosov, je základom mnohých modelov oceňovania aktív. V posledných rokoch však prieskumy investorov ukázali, že očakávania účastníkov trhu sa často líšia od objektívnych predpovedí finančných modelov pracujúcich s veľkým množstvom údajov.

Jednou z teórií je, že tieto odchýlky sú výsledkom pretrvávajúceho pesimizmu zo strany investorov. Respondenti prieskumu podľa tejto hypotézy podhodnocujú racionálnu očakávanú mieru návratnosti, ktorá odráža riziko investovania do akcií.

Trojica Klaus Adam, Dmitrij Matveev a Stefan Nagel preskúmali existujúce dôkazy siahajúce do 80-tych rokov, vrátane prieskumov jednotlivých investorov, profesionálnych investorov a finančných riaditeľov. Porovnali očakávané výnosy s realizovanými výnosmi. Výskum naznačuje, že na rozdiel od hypotézy pesimizmu sú investori rovnako aj optimistickí.

Očakávania investorov úzko zodpovedalo realizovaným trhovým výnosom počas celého obdobia, ktoré výskumníci skúmali. V každom čase však boli očakávania skôr procyklické: investori očakávali vyššie výnosy počas obdobia boomu na akciovom trhu a nižšie výnosy počas kontrakcií na trhu, aj keď mnohé modely oceňovania aktív pracujú presne v opačnom smere.

Sú investori chronickí pesimisti?

Zjavný súlad očakávaní investorov s trhovými výnosmi odrážal predsudky investorov – striedavo boli  optimistické a pesimistické, pričom sa obe strany navzájom vyvažovali. "V období rozmachu, podobne ako tomu bolo koncom deväťdesiatych rokov, sú investori príliš optimistickí," píšu Adam, Matveev a Nagel. "Po kolapsoch, podobne ako na začiatku roka 2009, sú investori príliš pesimistickí."

Výskumníci ponúkli niekoľko vysvetlení, ktoré by mohli prispieť k tendencii investorov odchýliť sa od racionálnych očakávaní týmto predvídateľným spôsobom. Predchádzajúce výskumy zistili, že investori majú tendenciu na základe svojej osobnej skúsenosti stanoviť rizikovú toleranciu a inflačné  očakávania, a možno táto tendencia zohráva určitú úlohu aj pri formovaní očakávaní trhových výnosov. Vedci tvrdia, že očakávania niektorých investorov vznikajú extrapoláciou z nedávnych výnosov.

Adam, Matveev a Nagel naznačujú, že ich zistenia je ťažké zosúladiť s hypotézou racionálnych očakávaní. „Zdá sa, že nie je možné, aby sa súčasne vyrovnávala dynamika cien aktív a dôkazy z prieskumu bez toho, aby sa nejako odchyľovali od racionálnych očakávaní, ako sú napríklad extrapolatívne očakávania,“ píšu vedci.