SaS so snahou o zmeny vo financovaní sociálnych služieb v parlamente neuspela

Pridajte názor  Zdroj:

27. 3. 2019 - Poslanci v prvom čítaní neschválili návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý mal umožniť, aby na vybraný druh sociálnej služby mohli poskytnúť finančné príspevky súčasne obec aj vyšší územný celok.

Návrhy liberálov na zmeny vo financovaní v sociálnych služieb v parlamente neprešli. Poslanci totiž v prvom čítaní neschválili návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. Ten mal umožniť, aby na vybraný druh sociálnej služby mohli poskytnúť finančné príspevky alebo alikvotnú časť finančného príspevku súčasne obec aj vyšší územný celok. Platná právna úprava totiž podľa nej bráni obci ako aj vyššiemu územnému celku finančne podporiť vybraný druh sociálnej služby v jeho územnom obvode napriek tomu, že poskytnutý finančný príspevok nie je postačujúci na pokrytie nákladov danej sociálnej služby.

Obsahom návrhu novely zákona bolo tiež zvýšenie sumy finančného príspevku v zariadeniach krízovej intervencie v nocľahárni zo sumy 120 eur mesačne na sumu 150 eur mesačne a u ostatných zariadení (útulok, zariadenie núdzového bývania a domov na pol ceste) zo sumy 150 eur mesačne na sumu 200 eur mesačne.

Poslankyne za SaS Lucia Nicholsonová a Renáta Kaščáková neuspeli v prvom čítaní ani s návrhom novely zákona o sociálnom poistení, ktorým chceli doplniť právnu úpravu týkajúcu sa ustanovenia osobitného príjemcu pre poberateľa dávky sociálneho poistenia, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže prijímať výplatu tejto dávky, a to aj bez súhlasu poberateľa tejto dávky. Za osobitného príjemcu by bolo možné v takomto prípade ustanoviť blízku osobu poberateľa dávky sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa v zmysle návrhu mala byť povinná ustanoviť osobitného príjemcu len na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára najneskôr do troch dní.