Novela zákona o cestnej doprave zmení pravidlá prepravy nebezpečného tovaru

Pridajte názor  Zdroj:

27. 3. 2019 - Cieľom novely, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania, je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru.

Cieľom návrhu novely zákona o cestnej doprave, ktorú poslanci Národnej rady SR v stredu posunuli do druhého čítania, je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Zároveň má precizovať niektoré ustanovenia podľa skúseností z aplikačnej praxe, napríklad o dopravnej obslužnosti územia. To by malo zlepšiť možnosti poskytovania služieb verejnej osobnej lodnej dopravy pre odľahčenie preťaženej cestnej siete.

Novela na návrh Ministerstva dopravy a výstavby SR prevezme smernicu Európskej komisie z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu (EP) a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Smernica EP a Rady z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru odkazuje na ustanovenia medzinárodných dohôd o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru po cestách (ADR), po železnici (RID) a po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ktoré sa aktualizujú každé dva roky.

Zmenené a doplnené prílohy k týmto dohodám budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov SR do 30. júna 2019. "Dátum účinnosti navrhovaného zákona 30. jún 2019 je v súlade s transpozičnou lehotou smernice komisie a je v ňom zohľadnená aj bežná legisvakačná lehota pätnásť dní medzi vyhlásením zákona v zbierke zákonov a nadobudnutím jeho účinnosti," dodal rezort dopravy.