Vlani oznámilo prerušenie živnosti vyše 10.000 SZČO

Pridajte názor  Zdroj:

11. 3. 2019 - Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sú povinní oznámiť prerušenie živnosti Sociálnej poisťovni.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sú povinní oznámiť prerušenie živnosti Sociálnej poisťovni. Túto skutočnosť sú povinní oznámiť príslušnej pobočke. V tridsaťdňovej lehote je SZČO týmto spôsobom povinná oznámiť aj prerušenie poistenia z dôvodu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

Rovnako sú živnostníci a ostatné povinne poistené SZČO povinné oznámiť pobočke prerušenie povinného poistenia v prípade, ak im dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 52 týždňov. Na túto oznamovaciu povinnosť majú lehotu 8 dní po uplynutí ročnej PN-ky. K prerušeniu poistenia dochádza aj v čase, keď potreba ošetrovania člena rodiny trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní, a tiež v období nároku na rodičovský príspevok a trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak podľa svojho vyhlásenia už nevykonávajú činnosť SZČO.

"Poisťovňa, naopak, sama oznamuje SZČO vznik a zánik povinného sociálneho poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa jeho úhrady. Robí tak každý rok do 20 dní odo dňa vzniku alebo zániku povinného poistenia, teda po spracovaní daňových priznaní za predchádzajúci kalendárny rok," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

V roku 2018 oznámilo prerušenie povinného poistenia z rôznych dôvodov 12.350 SZČO. Zároveň Sociálna poisťovňa k 28. februáru 2019 evidovala 212.199 povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb.