NKÚ upozornil BIONT na nevyváženosť zmluvných podmienok so spoločnosťou Dr. MAGNET

Pridajte názor  Zdroj:

8. 3. 2019 - V rámci ostatných služieb bolo kontrolórmi NKÚ zistené aj neopodstatnené vynaloženie finančných prostriedkov na právne služby.

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe výsledkov kontroly spoločnosti BIONT upozorňuje štátnu akciovú spoločnosť orientovanú na oblasť nukleárnej medicíny najmä na nevyváženosť zmluvných podmienok a nevýhodnosť uzatvorených zmlúv s privátnou spoločnosťou Dr. MAGNET. S touto firmou BIONT zabezpečoval a stále zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny, pričom uvedená spoločnosť pôsobí v porovnateľnej oblasti ako spoločnosť BIONT. Informoval o tom v piatok hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Najvýznamnejšou činnosťou spoločnosti BIONT bolo podľa NKÚ v kontrolovanom období poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny. V priemere tvorilo vyše 60 % z celkových tržieb. Poskytovanie uvedenej zdravotnej starostlivosti je zabezpečované na základe zmlúv so súkromnou obchodnou spoločnosťou Dr. MAGNET. V tejto súvislosti uzatvoril BIONT v roku 2011 s touto spoločnosťou tri zmluvy - o nájme materiálno-technického vybavenia, mandátnu zmluvu o zariaďovaní personálneho zabezpečenia a zmluvu o spolupráci a v roku 2012 aj zmluvu o využívaní podielu strojového času prístroja PET.

"Zmluvy uzatvorené s uvedenou spoločnosťou však boli nevyvážené v neprospech spoločnosti BIONT. Povinnosti a sankcie za nedodržanie zmlúv prevažovali nad povinnosťami a sankciami súkromnej spoločnosti. Podľa predpokladov z r. 2011 mal zisk za osem rokov dosiahnuť 956 tisíc eur, zo zistení kontrolórov však vyplýva, že celkovým výsledkom tohto zmluvného vzťahu za roky 2012 až 2017 bola strata približne 126 tisíc eur. Uzatvorenie zmlúv teda nemalo očakávaný, pozitívny vplyv na hospodárenie BIONT, kontrolóri preto v záveroch kontroly konštatujú, že spolupráca s touto spoločnosťou bola pre BIONT nevýhodná a nenapĺňala princípy hospodárnosti či efektívnosti," ozrejmil Papajčík.

V rámci ostatných služieb bolo kontrolórmi NKÚ zistené neopodstatnené vynaloženie finančných prostriedkov na právne služby, ktoré mali definovať, či je spoločnosť BIONT subjektom verejného obstarávania alebo nie. "BIONT uzatvoril zmluvu na spracovanie komplexného nastavenia interných procesov verejného obstarávania, no následne sa rozhodlo, že spoločnosť BIONT sa nebude identifikovať ako verejný obstarávateľ. Kontrolóri NKÚ tiež zistili, že spoločnosť vynaložila nemalé financie na majetok, ktorý nevyužívala, ako napr. projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu stavby, ktorá nebola realizovaná (285 tis.), či na kúpu softvéru, ktorý nebol sfunkčnený (6,7 tis.), alebo na prepravu a umiestnenie darovaného zariadenia (iónového projekčného litografu – IPL z Nemecka), ktoré nikdy nebolo nainštalované (20 tis.). V uvedených prípadoch nebol súčasne dodržaný zákon o účtovníctve," dodal Papajčík.

BIONT je štátna akciová spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, osobitne na pozitrónovú tomografiu (PET). Bola založená v roku 2004 v nadväznosti na projekt výstavby Cyklotrónového centra SR. Od svojho vzniku až do roku 2013 hospodárila so stratou. Od roku 2014 vykazuje kladný výsledok hospodárenia, čo ovplyvnil hlavne nárast výroby rádiofarmák, ako aj priame poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. Výnosy spoločnosti v roku 2017 dosiahli viac ako 6 mil. eur, čo predstavovalo nárast o 27 % oproti roku 2013.

Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu spoločnosti BIONT a Dr. MAGNET.