Novela zákona o cestnej doprave prevezme európsku smernicu

Pridajte názor  Zdroj:

27. 2. 2019 - Cieľom novely je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Zároveň má precizovať niektoré ustanovenia, napríklad o dopravnej obslužnosti územia.

Cieľom návrhu novely zákona o cestnej doprave, ktorý v stredu schválila vláda, je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Zároveň má precizovať niektoré ustanovenia podľa skúseností z aplikačnej praxe, napríklad o dopravnej obslužnosti územia. To by malo zlepšiť možnosti poskytovania služieb verejnej osobnej lodnej dopravy pre odľahčenie preťaženej cestnej siete.

Návrh predložil na vládu minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd). Novela prevezme smernicu Európskej komisie z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu (EP) a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.

Smernica EP a Rady z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru odkazuje na ustanovenia medzinárodných dohôd o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru po cestách (ADR), po železnici (RID) a po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ktoré sa aktualizujú každé dva roky. "V dôsledku toho sa posledné zmenené verzie týchto dohôd začnú uplatňovať od 1. januára 2019 s prechodným obdobím do 30. júna 2019," uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Zmenené a doplnené prílohy k týmto dohodám budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov SR do 30. júna 2019. "Dátum účinnosti navrhovaného zákona 30. jún 2019 je v súlade s transpozičnou lehotou smernice komisie a je v ňom zohľadnená aj bežná legisvakačná lehota pätnásť dní medzi vyhlásením zákona v zbierke zákonov a nadobudnutím jeho účinnosti," dodal rezort dopravy.