V podielových fondoch rastie podiel rizikovejších a nelikvidných aktív

Pridajte názor  Zdroj:

14. 12. 2018 - Týka sa to najmä dynamického rastu objemu spravovaných aktív v realitných podielových fondoch.

V kolektívnom investovaní je už niekoľko rokov prílev prostriedkov od investorov sprevádzaný zacieľovaním portfólií na rizikovejšie a menej likvidné aktíva. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) sa to týka najmä dynamického rastu objemu spravovaných aktív v realitných podielových fondoch. Čistá hodnota aktív v tejto kategórii podielových fondov sa od roku 2011 zvýšila šesťnásobne na 1,2 mld. eur, kým veľkosť tuzemského sektora celkovo sa len zdvojnásobila.

Ďalším trendom vedúcim k nižšej likvidite podielových fondov je navyšovanie investícií do slovenských, v menšej miere do českých dlhopisov, a zmeniek súkromných spoločností okrem bánk. Sekundárny trh s týmito nástrojmi je podľa centrálnej banky totiž výrazne nelikvidný. Nezanedbateľná časť z nich sú emisie zo sektora komerčných nehnuteľností. Objem takýchto dlhových cenných papierov v držbe tuzemských podielových fondov sa za posledné necelé štyri roky zvýšil zo sumy 125 mil. eur na vyše 330 mil. eur ku koncu júna 2018.

V posledných rokoch sa na Slovensku výrazne zvyšovala popularita kolektívneho investovania. Najmä domácnosti vo zvýšenej miere ukladali svoje úspory do podielových fondov. Okrem zvyšujúcich sa disponibilných príjmov treba dôvody tohto javu hľadať podľa národnej banky aj na strane veľmi nízkeho zhodnotenia na bankových vkladoch, voči ktorým sú podielové fondy vnímané ako výnosnejšia alternatíva. "Okrem toho by investície do podielových listov, aspoň teoreticky, mali predstavovať takmer rovnakú likviditu ako bežné účty, keďže je ich možné v ktoromkoľvek okamihu odpredať," informuje NBS.

V situácii stresu alebo paniky na finančných trhoch sa však môže situácia podľa Národnej banky Slovenska otočiť. Pri náhlej vlne redemácií vyvolanej negatívnym vývojom na finančných trhoch, ak sa aj priamo nepozastaví speňažiteľnosť podielov, môžu investori pri odpredaji utrpieť straty spôsobené poklesom hodnoty svojich podielov. Hrozba sa podľa národnej banky zvyšuje s rastúcim podielom rizikovejších a menej likvidných aktív v portfóliách podielových fondov.