Povinnosťou SZČO je oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie živnosti

Pridajte názor  Zdroj:

11. 7. 2018 - Kým pri ukončení živnosti nie je samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) povinná túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, pretože jej povinné poistenie zaniká dňom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti, pri pozastavení činnosti isté povinnosti má.

Kým pri ukončení živnosti nie je samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) povinná túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, pretože jej povinné poistenie zaniká dňom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti, pri pozastavení činnosti isté povinnosti má.

Ak SZČO pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti, je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je registrovaná, spravidla v mieste trvalého bydliska, prerušenie povinného poistenia do 30 dní od pozastavenia živnosti alebo výkonu činnosti prostredníctvom Registračného listu FO. Ako dôvod prerušenia uvedie kód 10. Riadne vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné doručiť pobočke poisťovne.

Poistné uhradí len za obdobie do dňa prerušenia poistenia. Počas prerušenia poistenia nie je takáto osoba povinná platiť poistné. Po ukončení prerušenia sa povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni posudzujú podľa toho, či k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu, keď obnovila živnosť alebo výkon činnosti, dosiahla zákonom stanovenú hranicu príjmu.

K 30. júnu 2018 evidovala Sociálna poisťovňa 202.815 povinne poistených SZČO.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.