Prieskum: Byť ženou na Wall Street je stále ťažké, ale muži si toho vôbec nevšímajú

Diskusia 3  
Prieskum: Byť ženou na Wall Street je stále ťažké, ale muži si toho vôbec nevšímajú
Zdroj: CNBC/LinkedI
Foto: Getty images


7. 7. 2018 - Wall Street a odvetvie finančných služieb je oblasť tradične ovládaná mužmi. Prečo sa ženy tak vzácne vyskytujú vo vrcholovom manažmente firiem v odvetví finančných služieb? Ako k nim pristupujú, keď sa snažia vyliezť vyššie po kariérnom rebríčku?

Všetky banky zvučnejších mien sú spravované mužmi. V prieskume Catalyst sa uvádza, že menej ako 17 percent vedúcich predstaviteľov investičného bankovníctva sú zástupkyne nežného pohlavia. V súkromnom sektore zastupujú ženy iba 9 % vedúcich pozícií a iba 18 % z celkového množstva  zamestnancov, podľa správy z roku 2017. V prípade hedžových fondov a súkromných dlhových firiem sú počty rovnako nízke - ženy sa prepracujú na vedúce pozície len v 11 percentách prípadov.

Otázke rovnosti pohlaví čelia aj ženy na Wall Street. V spoločnom prieskume televízie CNBC a portálu Linkedin oslovili 1000 mužov a žien, ktorí pracujú v odvetví finančných služieb v bankách, vo výskume, hedžových fondoch a private equity. Tu sú výsledky.

Ženy hovoria o zaujatosti, ktorú muži nevidia
Muži a ženy vnímajú svoje pracoviská rozdielne. Na otázku, či sa stretli so sexuálnym obťažovaním a rodovou diskrimináciou vo svojich spoločnostiach, 72 % žien a 84 % mužov uviedlo, že nie. Pokiaľ ide o každodenné rozhodnutia ich šéfov, ženy opisujú prostredie, ktoré je voči nim zaujaté. Hoci niektorí muži sa tiež prikláňajú ku zaujatosti, vnímajú ju ale v oveľa menšej miere ako ženy. Ženy (9 %) asi dvakrát viac ako muži (4 %) uviedli, že vidia, ako ich manažment firmy brzdí vo využívaní príležitostí. Ženy (8 percent) taktiež štvornásobne viac než muži (2 percentá) veria, že sú vylúčené z utužovania kolektívu a sociálnych príležitostí, ako sú napríklad drinky po práci, či golfové výlety. Nie je to ale tak, že by sa veci nemenili k lepšiemu. Respondenti vo vedúcich pozíciách vo svojich spoločnostiach, nech už boli akéhokoľvek pohlavia, reagovali na túto otázku tak, že vidia pokrok v dosiahnutí rovnoprávnosti pohlaví (32 %).

Prieskum: Byť ženou na Wall Street je stále ťažké, ale muži si toho vôbec nevšímajú

Ženy sú povýšené zriedkavejšie než muži

Takmer dve tretiny oslovených žien tvrdí, že ženy pravdepodobne menej často dosiahnu vedúce postavenie ako muži. Len 56 % mužov a 37 % žien súhlasí s tým, že muži a ženy majú rovnakú šancu stať sa lídrom vo svojom odvetví. Čo v tomto smere ženám bráni? Takmer nikto nehovorí, že by sa samotné ženy vzdali vedúcich pozícií. Skôr hovoria o tom, akú podporu získavajú zamestnanci pri svojom kariérnom postupe. Menej ako polovica žien (47 percent) sa domnieva, že "muži a ženy sú podporované rovnakou mierou vo svojich firmách ". Asi 26 percent mužov identifikovalo rovnako tento nedostatok. Ani so získaním vedúceho postavenia u žien neprevláda optimizmus ohľadne  príležitostí, ktoré majú ženy k dispozícii. Hoci odpovede manažérok v prieskume nakoniec boli o niečo optimistickejšie (39 percent), pokiaľ ide o tempo zmien, než priemerné odpovede žien (37 percent).

Prieskum: Byť ženou na Wall Street je stále ťažké, ale muži si toho vôbec nevšímajú

Viac žien ako mužov vidí rozdiely v odmeňovaní

Prieskum CNBC / LinkedIn sa uskutočnil v USA ale odzrkadľuje stav aký je aj v iných, napríklad britských bankách. Odhaľuje masívne rozdiely v odmeňovaní, kedy ženy zarábajú približne polovicu toho čo muži v hlavných investičných bankových inštitúciách ako je JP Morgan, Morgan Stanley a Bank of America. Vyplýva to z údajov predložených britskej vláde v marci tohto roka. Vnímanie nerovnosti v odmeňovaní je v tejto oblasti dosť jednoznačné, iba 40 % žien ale 75 % mužov súhlasí s tým, že muži a ženy pracujúci na rovnakej úrovni dostávajú rovnakú mzdu vo svojich spoločnostiach. Rovnaká mzda bola pre respondentov prieskumu najviac vypuklá oblasť. Hoci nebola prezentovaná ako jedna z viacerých možností na odstránenie rozdielov medzi mužmi a ženami na Wall Street, viacero respondentov uviedlo, že rovnaká mzda za rovnakú prácu je kľúčom k udržaniu si  zamestnankýň.

Firemná kultúra je nastavená proti ženám, ale určité možnosti sa nájdu
Asi tretina mužov i žien tvrdí, že najväčšou prekážkou, ktorá ženám bráni v postupe, je neprijateľná alebo zaujatá firemná kultúra. Mať viac žien na vyšších pozíciách by mohlo pomôcť, myslí si 19 % žien a 12 % mužov. Štrnásť percent žien tvrdí, že najväčšou prekážkou je nedostatok mentorstva alebo sponzorstva. Niektoré riešenia, ktoré boli identifikované, by pomohli nielen odstrániť rozdiely medzi pohlaviami, ale pomohli by všetkým pracovníkom. Muži a ženy poukazujú na dôležitosť pružnejšieho pracovného plánu ako spôsobu podpory inkluzívnejšieho prostredia.