Rozhodujete sa o 2. pilieri? Tu sú tipy, ako na to

Diskusia 11  
Rozhodujete sa o 2. pilieri? Tu sú tipy, ako na to
Zdroj: OVB
Foto: thinkstock


21. 3. 2018 - Jeden zo spôsobov, ako sa najmä mladí ľudia môžu pripravovať na dôchodok je sporenie v 2. dôchodkovom pilieri. Mnohí z nich však nemajú dostatočné informácie o tom, ako funguje a v čom im môže byť prínosom. To je jednou z príčin, prečo od zavedenia dobrovoľného vstupu do 2. piliera v roku 2008 do neho vstúpilo len 30 % mladých ľudí prichádzajúcich na trh práce. Vyplýva to z posledných analýz Inštitútu finančnej politiky.

Do druhého piliera pritom môže vstúpiť každý, kto je dôchodkovo poistený, teda je zamestnaný, podniká a platí odvody do Sociálnej poisťovne alebo je študent a má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov a zarába viac ako 200 € mesačne. Podmienkou je, že ku dňu podpisu zmluvy nedovŕšil 35 rokov. Získa tak možnosť mať lepší dôchodok, ako keby zostal len v 1. pilieri,“ uvádza Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Podľa čoho si vybrať správcovskú spoločnosť?
Na Slovensku má sporiteľ na výber až zo šiestich dôchodkových správcovských spoločnosti (DSS). Jej výber je dôležitý, pretože zvolená DSSka bude spravovať a investovať jeho peniaze a tak ovplyvňovať to, koľko na nich zarobí. Pri výbere je potrebné brať do úvahy najmä nasledujúce parametre:

Fondy
Každá DSSka musí zo zákona ponúkať Dlhopisový garantovaný fond a Akciový negarantovaný fond. Garantované fondy investujú nanajvýš opatrne, sú preto vhodné najmä pre starších ľudí, ktorí majú do dôchodku menej ako 15 rokov. Negarantované fondy (akciové, zmiešané a indexové fondy) sú naopak vhodné pre sporiteľov v mladšom a strednom veku. Teda pre tých, ktorí budú sporiť ešte najmenej 20 či 30 rokov a viac. Všetky DSSky (okrem Allianz DSS) ponúkajú aj Indexové negarantované fondy. Tie sú určené predovšetkým sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyššie zhodnotenie pri najvyššej miere rizika. „Ideálny pomer garantovaného a negarantovaného fondu vie sporiteľovi poradiť každý odborne zdatný sprostredkovateľ. A to podľa jeho veku, investičného profilu a celkovej finančnej situácie. Ak by si však klient chcel zistiť optimálny pomer sám, môže na to využiť napríklad investičný dotazník, ktorý ponúkajú niektoré DSSky na svojich webových stránkach,“ odporúča Búlik.

Výnosy fondov
Výška výnosu bude mať rozhodujúci vplyv na váš budúci dôchodok. Výnosy rovnakých fondov rôznych DSS sa totiž môžu výrazne líšiť. Pri ich porovnávaní je potrebné porovnávať rovnaké typy fondov (napr. garantovaný fond jednej DSS s garantovaným fondom inej DSS)  za rovnaké obdobie. Garantované fondy už zo svojej podstaty generujú podstatne nižšie výnosy ako negarantované. Tie zase prinášajú vyššie zisky a to aj napriek (alebo práve vďaka) väčším výkyvom. Pozor – neexistuje žiadna garancia pri akomkoľvek fonde, že jeho výnosy v predchádzajúcom období zaručujú podobné výnosy v budúcnosti.

Rozhodujete sa o 2. pilieri? Tu sú tipy, ako na to

Poplatky

Na sumu nasporených peňazí bude mať vplyv aj výška poplatkov, ktoré vám bude DSS za svoje služby účtovať. V každej DSS sa aplikujú tri druhy poplatkov:
- za vedenie osobného dôchodkového účtu – vo výške 1 % zo sumy každého príspevku,
- za správu fondu – vo výške 0,3 % priemernej ročnej hodnoty majetku vo fonde za jeden kalendárny rok. Pri indexových fondoch je odplata len 0,2 %,
- za zhodnotenie majetku fondu – vo výške 10 % zo zhodnotenia nad maximálnu hodnotu dôchodkovej jednotky dosiahnutej za obdobie 3 rokov.

 „Keďže všetky DSSky majú poplatky nastavené rovnako, je z tohto hľadiska úplne jedno, ktorú si vyberiete. Najdôležitejším kritériom pre výber DSSky zostáva ponuka fondov a ich zhodnotenie za čo najdlhšie obdobie,“  sumarizuje Marián Búlik.
 

Na čo si dať pozor pri podpise zmluvy 2. piliera:

  • Overte si správne vypísané osobné údaje
  • Zvážte uvedenie oprávnených osôb, ktoré by v prípade úmrtia dostali všetky úspory
  • Zvoľte si vhodný dôchodkový fond alebo ich pomer
  • Ak si zvolíte elektronickú komunikáciu, zadajte mailovú schránku, ktorú naozaj používate
  • Rozhodnite sa, či si chcete sporiť dobrovoľné príspevky

Na dobrovoľných vkladoch môžete zarobiť viac ako inde
Podľa zákona umožňuje každá DSSka svojim sporiteľom, aby si dobrovoľne sporili a investovali do dôchodkových fondov. „Ide o atraktívnu formu dôchodkového sporenia. Sporiteľ totiž neplatí dane z dosiahnutých výnosov. Taktiež sa pri investovaní v 2. pilieri aplikujú omnoho nižšie poplatky, ako pri iných formách súkromného sporenia na dôchodok. Peniaze je však možné vybrať až v dôchodku,“ vysvetľuje Marián Búlik. Novinkou je, že od 1.2.2018 má sporiteľ možnosť určiť, v akých fondoch zostanú jeho dobrovoľné príspevky a to bez ohľadu na jeho vek. Nebude sa na ne totiž aplikovať automatické presúvanie do garantovaného fondu (každý rok 10 %) ako je to pri majetku tvoreného z povinných príspevkoch. Doterajší stav bol taký, že dosiahnutím 52 rokov sporiteľa sa postupne presúvala do garantovaného fondu aj tá časť jeho majetku, ktorá bola tvorená dobrovoľnými príspevkami.

Aké zmeny sa dajú v čase robiť v druhom pilieri?
Zmena fondov je možná kedykoľvek. Môžete ju vybaviť priamo na pobočke, online alebo prostredníctvom svojho finančného sprostredkovateľa. Presuny úspor v rámci fondov nie sú spoplatnené. Aj o zmenu samotnej DSS je možné požiadať kedykoľvek. Pokiaľ ste ako sporiteľ v jednej DSSke viac ako 12 mesiacov, jej zmeniť ju môžete bez poplatku, inak to stojí 16 eur. Musíte však predtým požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie tzv. akceptačného listu a to na ktorejkoľvek jej pobočke. List bude vystavený na počkanie.Oprávnenú osobu môžete doplniť alebo zmeniť kedykoľvek bezplatne počas trvania zmluvy. Ak počas trvania zmluvy zmeníte, napríklad korešpondenčnú alebo trvalú adresu, alebo ste sa vydali a zmenilo sa vám priezvisko a občiansky preukaz, je nutné tieto zmeny nahlásiť.