Ministerstvo financií pripravuje novelu zákona o DPH

Diskusia 5  Zdroj:

18. 2. 2018 - Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorou sa majú upraviť pravidlá pri zaobchádzaní s preukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary a služby.

Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorou sa majú upraviť pravidlá pri zaobchádzaní s preukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary a služby. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú rezort zverejnil na legislatívnom portáli Slov-lex.

Cieľom návrhu zákona je do slovenskej legislatívy prebrať európsku legislatívu týkajúcu sa určitých povinností pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. Prijatím novely má dôjsť k zavedeniu harmonizovaných pravidiel pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby. V súčasnosti totiž zákon o DPH neobsahuje žiadne pravidlá daňového zaobchádzania s transakciami týkajúcimi sa poukazov.

"Tým, že zaobchádzanie s poukazmi na účely DPH je v ostatných členských štátoch rozličné, dochádza k nejednotnosti pri uplatňovaní základných pravidiel DPH, čo môže spôsobovať narúšanie hospodárskej súťaže, dvojité zdanenie, nezdanenie tovarov a služieb, alebo viesť k vzniku mechanizmov vyhýbania sa daňovej povinnosti, čo má negatívne dôsledky na fungovanie vnútorného trhu," zdôvodnilo potreby prijatia novely ministerstvo.

Právnou normou sa má zaviesť aj obratový limit pre zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené len v jednom členskom štáte Európskej únie, a ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania, alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám usadeným v inom členskom štáte.

Pokiaľ ide o pravidlá poskytovania digitálnych služieb, od 1. januára 2015 totiž platí, že ak sú tieto služby poskytované nezdaniteľným osobám, miesto dodania sa nachádza a daň z týchto služieb patrí členskému štátu, v ktorom je odberateľ usadený, teda ide o tzv. členský štát spotreby. "Ukazuje sa, že príležitostným poskytovateľom digitálnych služieb, ktorí sú usadení len v jednom členskom štáte, tieto pravidlá spôsobujú značné administratívne zaťaženie aj napriek skutočnosti, že k tomu istému dátumu bola zavedená osobitná úprava jedného kontaktného miesta," priblížilo MF SR.

Po novom, ak hodnota týchto služieb nepresiahne v kalendárnom roku sumu 10.000 eur bez DPH a súčasne túto sumu nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku, takíto poskytovatelia si budú môcť ako miesto dodania nimi poskytovaných digitálnych služieb zvoliť členský štát ich usadenia. "Taktiež dôjde k prevzatiu ďalších drobných zmien súvisiacich s poskytovaním digitálnych služieb," avizuje rezort financií.