Viac ako 99,9 % z objemu obchodov na burze tvorili dlhopisy

Pridajte názor  Zdroj:

11. 12. 2017 - V novembri sa na bratislavskej burze zobchodovali dlhové cenné papiere za takmer pol miliardy eur.

Z celkového objemu obchodov na bratislavskej burze v novembri tvorili vyše 99,9 % transakcie s dlhopismi. Celkovo sa totiž v novembri uzavrelo na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) 372 obchodov s dlhopismi, v ktorých sa zobchodovalo 458,3 mil. kusov cenných papierov v sume 499,9 mil. eur. Informovala o tom bratislavská burza.

V porovnaní s októbrom to predstavovalo pokles počtu transakcií s dlhopismi o 18,4 %, pokles počtu zobchodovaných dlhových cenných papierov o 23 % a pokles dosiahnutého finančného objemu o 23,3 %. Na medziročnej báze sa zaznamenal pokles počtu transakcií o 22,7 %, pri náraste počtu zobchodovaných dlhopisov o 27 % a náraste dosiahnutého finančného objemu o 10,5 %. Rovnako ako v minulých mesiacoch, aj v novembri mali v obchodovaní s dlhopismi prevahu priame obchody s finančným objemom 488 mil. eur, nad kurzotvornými obchodmi s objemom 11,8 mil. eur.

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu novembra dosiahla hodnotu 46,296 mld. eur, čo predstavovalo 2,9-percentný medzimesačný pokles. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov od konca predchádzajúceho mesiaca poklesla o 3,3 % na 37,167 mld. eur.