Digitálna revolúcia demokratizuje financie: Roboti poradia s investovaním každému, nielen ultraboháčom

Diskusia 5  
Digitálna revolúcia demokratizuje financie: Roboti poradia s investovaním každému, nielen ultraboháčom
Zdroj: VOX
Foto: thinkstock


17. 12. 2017 - Robo-poradcovia ako prostriedok na znižovať majetkovej nerovnosti. Títo algoritmickí investiční poradcovia nabúravajú tradičný model správy majetku vďaka nízkym nákladom. Ich služby si môže dovoliť každý.

Na potenciálne širšie sociálno-ekonomické dôsledky pri správy digitálneho bohatstva sa zamerala dvojica vedcov z Harvardu. Podľa Juergena Braunsteina a Marion Laboureovej digitálne riešenia správy bohatstva demokratizujú financie tým, že investície sprístupňujú mladým profesionálom a širšej strednej triede. Vytvárajú investičné riešenia šité na mieru a prístup k veľmi sofistikovaným triedam aktív vďaka nim získavajú takmer všetci. Robo-poradcovia si skutočne účtujú nízke poplatky a nemajú žiadne (alebo len minimálne) požiadavky na aktíva. Vedci sa domnievajú, že v nadchádzajúcich rokoch by sa práve vďaka robo-poradcom mali k vyšším finančným výnosom dostať omnoho väčšia časť populácie, než je tomu dnes, pri správe majetku ultrabohatého jednotlivca.

V priebehu 20. storočia sa financie stali jedným z hlavných dôvodov prehĺbenia nerovnosti. Tí, ktorí majú majetok, majú aj prístup k investičným produktom s výrazne vyššou návratnosťou finančných prostriedkov, než akú ponúkajú bežné produkty prístupné väčšine. Thomas Piketty sa vo svojej knihe Kapitál v 21. storočí zameriava na vývoj nerovnosti za posledné tri storočia. Zistil, že miera návratnosti kapitálu bola výrazne vyššia ako miera hospodárskeho rastu a ako príjmy z pracovnej aktivity.

Výročná správa MMF z roku 2017 zdôrazňuje, že rastúca nerovnosť je jednou z najnaliehavejších globálnych otázok a že zhoršuje trvalo udržateľný rast. Dôležitou súčasťou nerovnosti bohatstva súvisí s nerovnosťou príjmov. Za posledné desaťročie príjmy strednej triedy stagnovali alebo klesali, pričom stredná trieda predstavuje najväčší podiel obyvateľov v rozvinutých krajinách. Podľa štúdie McKinsey z roku 2016, iba tretina domácností vo vyspelých krajinách zaznamenala medzi rokmi 2005 a 2014 nárast príjmov, zatiaľ čo dvom tretinám príjmy stagnovali alebo klesali.

Kapitálové investície zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zvyšovaní bohatstva najbohatších jedincov a tým aj rozhodujúcu úlohu pri zvyšovaní nerovností. Bohatí jednotlivci majú prístup k širokej škále investičných príležitostí, vrátane investícií do alternatívneho riadenia aktív (napríklad hedžových fondov), zatiaľ čo malí investori majú zvyčajne možnosť vybrať si bankový vklad či štátny dlhopis.


Robo-poradcovia
- sa odvolávajú na algoritmy, ktoré ponúkajú prístup k diverzifikovaným investičným portfóliám prispôsobeným individuálnym potrebám,
- poskytujú kvalitné finančné služby a prístup k diverzifikovanej skupine finančných aktív za nižšie náklady ako tradiční (živí) poradcovia,
- dokážu usporiť, pretože jeden počítačový algoritmus radí mnohým klientom v rovnakom čase,
- tým že si dokážu získať čoraz viac klientov, akumulujú majetok a poplatky by mohli ďalej klesať.


Tradiční správcovia aktív sú drahí, dovoliť si ich služby môžu len tí, ktorí vlastnia významné finančné aktíva. Naopak digitálne riešenie správy majetku, ako sú napríklad robo-poradcovia, je cenovo dostupné a takúto službu si môžete dovoliť aj s malými investíciami. Tradiční správcovia aktív často majú minimálne požiadavky na aktíva vo výške 500 000 USD alebo viac, pričom poplatky sa pohybujú v rozmedzí od 1 – 2 % spravovaných aktív. Na rozdiel od toho robo-poradcovia nemajú žiadne alebo majú nízke požiadavky na majetok a ich poplatky sa pohybujú od 0 do 1%.

Digitálna revolúcia demokratizuje financie: Roboti poradia s investovaním každému, nielen ultraboháčom

Pritom dosiahnuté výsledky nie sú až tak rozdielne. Aj robo-poradcovia dokážu zabezpečiť atraktívne výnosy, tak ako to sľubujú tradiční manažéri. V roku 2016 sa výnos portfólia ôsmich najväčších amerických robo-poradcov pohyboval od 5,55 do 10,75 %, podľa BackEnd Benchmarking. Pre porovnanie, v roku 2016 dosiahol "typický" benchmark pozostávajúci zo 60 % z fixného príjmu (desaťročné štátne dlhopisy USA) a z 40 % akcií (z indexu S&P 500), výnosnosť vo výške 5,9 %.

Robo-poradcovia majú potenciál demokratizovať financie, pretože až doteraz bola veľká časť populácie úplne vylúčená z investovania na finančných trhoch. Na to však treba prekonať niekoľko prekážok, upozorňujú vedci, vrátane finančnej gramotnosti, regulácie, kybernetickej bezpečnosti a najmä potenciálneho konfliktu záujmov veľkých manažérov, ktorí sa presúvajú na trh robo-poradcov.

Vzdelanie je kľúčové. Aby sa záujem strednej triedy presunul smerom k investovaniu a dlhodobému finančnému plánovaniu, musí sa väčšia časť obyvateľstva oboznámiť s finančnými prostriedkami a investíciami, s rizikami a možnými prínosmi. Riešenie by mal ponúknuť súkromný sektor zjednodušením procesu a znížením poplatkov a potrebného počiatočného kapitálu, ale aj vláda finančným vzdelávaním občanov.

Braunstein a Laboureová upozorňujú ale na zatiaľ nepovšimnuté riziko. A síce vstup tradičných správcov majetku na trh robo-poradcov. Robo-poradcovia boli pôvodne nezávislé platformy na digitálne riadenia bohatstva bez konfliktu záujmov. Avšak s cieľom zvýšiť podiel mladých zákazníkov, sa tradiční správcovia aktív poponáhľali vybudovať si vlastných robo-poradcov, alebo získať existujúce digitálne platformy. Aj tento rok získali významné americké finančné inštitúcie, ako napríklad Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America a Blackrock, vlastných robo-poradcov. Vzhľadom na to, že tento trend si osvojuje čoraz viac bánk a investičných firiem, môže sa to odraziť na ich doterajšej nezávislosti, pretože investičné príležitosti na týchto platformách môžu byť znížené alebo skreslené smerom k produktom veľkých finančných inštitúcií.

Ale nielen mladí sú v hľadáčiku robo-poradcov, plánovanie dôchodkov a riadenie dôchodkových úspor by mohlo byť sľubným katalyzátorom najmä v krajinách, ktorým chýba univerzálny prístup k dôchodkovým plánom, ako sú napríklad USA. Mileniáli sú rovnako sľubným segmentom, pretože sú finančne gramotní a vyžadujú komfort aký ponúkajú technológie.

Robo-poradcovia dnes spravujú celkovú sumu aktív vo výške menej ako 100 miliárd dolárov (Statista 2017). To predstavuje len malú časť aktív z 20 biliónov USD investovaných na americkom finančnom trhu. Odborníci očakávajú výrazný rast odvetvia, aj keď sa odhady značne líšia. Od 820 miliárd dolárov (Statista 2017) v roku 2020 až po 2,200 miliárd dolárov (KPMG) či až 8,100 miliárd dolárov (BI Intelligence). Takýto rast by viedol k väčšiemu zastúpeniu veľkých hráčov ale ponúklo by aj potenciál propagovať a vzdelávať väčšie publikum. Väčší prístup k finančným investíciám by sa mohol stať kritickým nástrojom na zníženie rozdielu nerovnosti v bohatstve, myslia si vedci.