Pre niekoho zbytočnosť, pre iného nevyhnutnosť: Viete si správne poistiť auto?

Diskusia 4  
Pre niekoho zbytočnosť, pre iného nevyhnutnosť: Viete si správne poistiť auto?
Zdroj: iDnes;aktuálne.cz
Foto: TASR


16. 7. 2017 - Kúpa auta, hlavne nového, predstavuje často investíciu na dlhšie obdobie, preto sa ju snažíme chrániť. Poisťovne vytvorili pre tento účel samostatný poistný produkt. Viete sa zorientovať pri výbere havarijného poistenia?

Ak vlastníte nové a drahé auto, ktorého oprava v prípade poškodenia by bola finančne náročná, a ktoré nebodaj používa viac osôb, je havarijné poistenie pre vás dobrá voľba. V prípade staršieho automobilu, ktorého oprava sa bude pohybovať v nízkych sumách, sa havarijné poistenie zrejme neoplatí.

Ponúkané produkty v oblasti havarijného poistenia jednotlivých poisťovní sú na prvý pohľad veľmi podobné, líšia sa ale v niektorých dôležitých aspektoch. To čo vás zaujíma je predovšetkým výška limitov plnenia, ktoré poisťovňa v prípade poistnej udalosti poskytne. Určite sa informujte aj na  kvalitu asistenčných služieb či možnosť kombinovať rôzne riziká.

Pri výbere poisťovne a havarijného poistenia by nemala hrať hlavnú úlohu len cena poistenia, ale tiež bezchybná správa poistenia, široký rozsah asistenčných služieb a bezproblémová likvidácia. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý ale ľudia často podceňujú, je spôsob stanovenia poistnej sumy poisťovňou. S tým je spojená výplata poistného plnenia pri poistnej udalosti. Pri výplate poisťovatelia posudzujú, či ide o „totálku“ alebo čiastočnú škodu. V prípade totálnej škody vyplácajú obvyklú cenu vozidla, čo je hodnota vozidla bezprostredne pred poistnou udalosťou. Avšak v prípade čiastočnej škody vypláca poisťovňa poistné plnenie vo výške nákladov potrebných na opravu vozidla alebo na uvedenie do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou. Samozrejme po odpočítaní spoluúčasti.

Čo všetko kryje havarijka
V prípade poistnej udalosti sú kryté riziká nielen na vozidle alebo majetku, ale aj na zdraví či životoch cestujúcich. Musí ísť o poškodenie alebo zničenie poistenej veci alebo jej časti akoukoľvek náhodnou udalosťou. To znamená pôsobením vonkajších síl, napr. stretom, nárazom, pádom a podobne. Alebo ide o poškodenie, či zničenie poistenej veci alebo jej časti úmyselným konaním cudzej osoby - vandalizmus. Rovnako aj odcudzenie, privlastnenie si poistenej veci krádežou alebo lúpežou. Poistenie kryje aj živelnú udalosť -požiar, výbuch, bezprostredný úder blesku, zrútenie skál, zemín alebo lavín, pád stromov alebo stožiarov, krupobitie, povodeň alebo záplavy a víchrice.

Pre niekoho zbytočnosť, pre iného nevyhnutnosť: Viete si správne poistiť auto?

Poisťovne ponúkajú rôzne kombinácie týchto základných rizík, kedy sa vy, ako klient, môžete rozhodnúť, proti ktorým sa necháte poistiť. Jednotlivé riziká možno uzatvárať samostatne, zvoliť kombináciu niektorých, alebo uzavrieť kompletné poistenie. To je asi najvýhodnejšie. Cena je totiž nižšia, než keby ste jednotlivé pripoistenia uzatvárali samostatne. Medzi ďalšie výhody patrí konanie iba s jedným subjektom v prípade nehody a v neposlednom rade platení len jednej splátky.

Okrem základných rizík existujú aj ďalšie vedľajšie riziká, ktoré si môžete nechať pripoistiť. Najčastejšie je to poistenie čelného skla, batožiny a vecí osobnej potreby, úrazu prepravovaných osôb, mimoriadnej výbavy, pre prípad nákladov za nájom náhradného vozidla.

Významným doplnkovým pripoistením sú aj asistenčné služby, z ktorých niektoré poisťovatelia poskytujú bezplatne, a to do určitého, vopred dohodnutého limitu. Asistenčné služby fungujú 24 hodín denne, každý deň v roku. Celkový rozsah asistenčných služieb v období poistného roka je väčšinou obmedzený hornou hranicou poistného plnenia a niekedy aj množstvom využitia tejto služby počas trvania poistenia.

Výluky, kedy poistenie nepomôže     
Medzi základné výluky z poistenia, ktoré sa uplatňujú pri všetkých poistných produktov, patria vojnové udalosti, nepokoje, štrajky, terorizmus, pôsobenie jadrovej energie, úmyselné konanie poisteného alebo chyby, ktoré mala vec v čase uzatvárania poistenia. Všeobecné poistné podmienky každého poisťovateľa špecifikujú presný zoznam všetkých výluk z poistenia, ktorá sa viažu k danému poistnému produktu. V prípade havarijného poistenia môže ísť o ďalšie výluky z poistenia, preto je dobré si ich prejsť pred uzavretím poistky. Ide napríklad o škody spôsobené nesprávnou obsluhou vozidla, zlou údržbou, ale ak šoférovala osoba, ktorá nemá predpísané oprávnenie alebo riadenie vozidla pod vplyvom alkoholu, liekov či návykových látok atď.

Cena poistenia
Odvíja od niekoľkých faktorov. Typu a značky vozidla, obstarávacej ceny vozidla, veku vozidla (čím staršie vozidlo, tým lacnejšie poistné), zvoleného rizika poistenia (odcudzenie, havária, živel, kompletná), zvolenej spoluúčasti (čím väčšia spoluúčasť, tým lacnejšie poistné), spôsobu platby (odvíja sa od frekvencie platenia), rizikovosti vodičov užívajúcich vozidlo (vodiči s bezškodovým priebehom poistenia majú nižšie poistné), účelu užívania vozidla, vybavenosti vozidla a jeho zabezpečenia, ale aj od miesta, kde sa vozidlo nachádza (mesto bude drahšie než vidiek).

Pre niekoho zbytočnosť, pre iného nevyhnutnosť: Viete si správne poistiť auto?

Cena havarijného poistenia, so zreteľom na požadované údaje, je teda individuálna pre každého klienta. Presnú cenu poistenia si môžete ešte pred dohodnutím vypočítať pomocou kalkulačky priamo na webových stránkach poisťovní alebo maklérskych spoločností.

Aké zľavy prichádzajú do úvahy
Pri správnom nastavení poistnej ochrany je možné s cenou poistenia ešte výrazne "hýbať", slúžia na to rôzne zľavy od poisťovateľov.

1. Na cenu havarijného poistenia má vplyv vek vozidla.
Hodnota automobilu časom klesá a pôvodná suma, na ktorú bolo pred rokom či dvoma poistené, už nezodpovedá realite. Majiteľ tak vlastne poistku prepláca. Oplatí sa preto raz za rok či za dva existujúcu zmluvu zmeniť.

2. Mnohé poisťovne nechcú upraviť už existujúcu zmluvu na novú sumu. Musíte si dohodnúť novú poistku, niektoré však ponúkajú možnosť zmluvu počas trvania jej platnosti upraviť. Ušetriť sa dajú aj desiatky percent z ceny poistného.

3. Zľavu až 20 percent dostanete vďaka zabezpečenia automobilu, záleží od úrovne zabezpečenia. Zľavu v jednotkách percent je možné získať vďaka vypieskovaniu kódov na sklá, zámke radiacej páky či volantu, ďalšie peniaze ušetria imobilizéry a alarmy. Najvyššiu zľavu ponúkajú poisťovne za inštaláciu vyhľadávacieho systému. Poisťovne v prípade vypátrania a vrátenia vozidla majiteľovi nerieši poistnú udalosť, a preto sú ochotné poskytnúť zľavy aj okolo 75 %.

4. Poistná suma respektíve jej výška sa odvíja aj od spoluúčasti. Tu samozrejme platí nepriama úmera. Čím je vyššia spoluúčasť, tým je nižšie poistné. Možnosť voľby spoluúčasti pritom býva až do tridsiatich percent poistného plnenia.

5. Veľa poisťovní dáva zľavu pri objednaní havarijného poistenia on-line. Pohybuje sa okolo 20 až 25 percent. Cenové zvýhodnenie dostanete aj v prípade, ak si PZY a havarijku dohodnete v jednej poisťovni.

6. Ušetriť peniaze môžete aj tým, že si nezvolíte variant, ktorý kryje škody nielen v prípade havárie, ale aj poškodenia živlami, pri odcudzení i vandalizme. Môžete si vybrať len to, čo vám s ohľadom na vek i stav vozidla alebo teritória, v ktorých sa pohybujete, vyhovuje.

7. Ak sa nakoniec rozhodnete pre poistenie všetkých rizík, snažte sa získať k nemu čo najväčší počet bezplatných výhod. Poisťovne väčšinou k havarijnej poistke ponúkajú zadarmo najrôznejšie asistenčné služby alebo úrazová poistenie, ale môžete objaviť aj ďalšie výhody.

8. Ďalšie cenové zvýhodnenie je možné získať u niektorých poisťovní, pokiaľ s automobilom nenabeháte počas trvania poistky veľa kilometrov. Ak to bude do 20 000 kilometrov ročne, dokážete získať až 25 % zľavu. V prípade, že jazdíte veľa po diaľnici, môže to byť aj viac než 20 tkm, pretože kilometre na diaľnici, ako najbezpečnejšom druhu komunikácie, sa započítavajú len z polovice.

9. Na cenu havarijného poistenia má vplyv i správanie sa vodiča v cestnej premávke. Podobne ako pri PZP väčšinou platí, že za jazdu bez nehôd získava vodič každý rok bonus v podobe niekoľkopercentnej zľavy na poistnom. Takto sa dá postupne dosiahnuť až 50 % zlacnenie.