Finančné hospodárenie slovenských rodín: V priemere dokážeme mesačne ušetriť 18 % z príjmov

Diskusia 4  
Finančné hospodárenie slovenských rodín: V priemere dokážeme mesačne ušetriť 18  % z príjmov
Zdroj: Poštová banka
Foto: thinkstock


15. 1. 2016 - Pozriem sa bližšie na príjmy, výdavky a úspory našich rodín, a to aj podľa toho, či ide o rodiny s deťmi, bez detí či neúplné rodiny. Údaje Štatistického úradu spracoval analytický tím Poštovej banky.

Úspory slovenských rodín z roka na rok rastú. V roku 2014 dokázala priemerná slovenská rodina za rok ušetriť až o dve tretiny viac peňazí ako v roku 2011. Tento trend súvisí so zlepšujúcou sa situáciou v našej ekonomike a na trhu práce, s klesajúcou nezamestnanosťou a rastúcimi mzdami, čo umožňuje slovenským rodinám aj viac sporiť. Dôležitým faktorom je ale aj opatrnejšie spotrebiteľské správanie našich rodín, ktoré si dôkladne rozmyslia, na čo minú peniaze a majú výraznejšiu tendenciu sporiť.

Najťažšie sa šetrí v neúplných rodinách. Potenciálna mesačná úspora rodiča, ktorý sám vychováva deti, je len vo výške necelých 20 EUR na jedného člena domácnosti. Čisté peňažné príjmy na osobu totiž predstavujú len 327 EUR. Naopak, partneri žijúci v spoločnej domácnosti bez detí, dokážu za mesiac usporiť až 4 – násobne viac, teda 88 EUR na hlavu. Ich čistý peňažný príjem na jedného člena domácnosti dosahuje 546 EUR. Manželia s deťmi sú schopní „odložiť bokom“ každý mesiac 49 EUR na osobu.

Finančné hospodárenie slovenských rodín: V priemere dokážeme mesačne ušetriť 18  % z príjmov

Priemerná slovenská rodina si dokázala v roku 2014 vytvoriť finančnú rezervu vo výške 69 EUR mesačne na každého jej člena. Táto úspora predstavovala približne 18 % z jej čistých peňažných príjmov. K tomuto priemeru sa najviac približujú manželské či partnerské zväzky bez detí. Naopak, partneri žijúci v spoločnej domácnosti s deťmi sú zo svojich príjmov schopní usporiť len 9 % a neúplné rodiny dokonca len 6 %. 

 

 v EUR na osobu za mesiac (2014)  priemerná rodina    manželstvo bez detí    partner. zväzok bez detí    manželstvo s deťmi    partner. zväzok s deťmi  
 čisté peňažné príjmy  390,2    491,2    545,5    327,3    321,7  
 čisté peňažné výdavky  321,7    409,6    457,9    278,8    292,6  
 potenciálna úspora  68,5    81,6    87,6    48,5    29,1  
 úspory / príjmy  17,60%    16,60%    16,10%    14,80%    9,00%  
 spotrebné výdavky celkom  288  100%  370  100%  379  100%  248  100%  256  100%
 potraviny a nealko nápoje  74  26%  100  27%  88  23%  61  25%  65  25%
 alkoholické nápoje, tabak  10  4%  15  4%  18  5%  7  3%  10  4%
 odevy a obuv  16  6%  18  5%  22  6%  15  6%  17  7%
 bývanie, voda, elektrina, plyn  64  22%  90  24%  87  23%  46  19%  52  20%
 nábytok a vybavenie domácnosti  11  4%  16  4%  14  4%  10  4%  6  2%
 zdravie  10  4%  18  5%  10  3%  8  3%  6  2%
 doprava  25  9%  28  8%  33  9%  25  10%  23  9%
 pošty a telekomunikácie  17  6%  18  5%  23  6%  15  6%  15  6%
 rekreácia a kultúra  22  8%  33  9%  29  8%  21  9%  22  9%
 vzdelávanie  1  0%  0  0%  1  0%  2  1%  3  1%
 hotely, kaviarne, reštaurácie  18  6%  14  4%  26  7%  19  8%  13  5%
 rozličné tovary a služby  20  7%  22  6%  27  7%  18  7%  24  9%
 Zdroj: analytický tím Poštovej banky podľa údajov ŠÚ SR
 Rodiny s deťmi – rodiny, v ktorých sa nachádza aspoň 1 nezaopatrené dieťa. Aj v ostatných typoch rodín ale môžu žiť deti staršie ako 25 rokov.
 Neúplná rodina – osamelý rodič a aspoň 1 dieťa
 Čisté peňažné príjmy – po odpočítaní daní a povinného poistenia [zdravotného, sociálneho]
 Čisté peňažné výdavky – zahŕňajú spotrebné výdavky a ostatné čisté výdavky, kam patria aj splátky pôžičiek, veľké výdavky na opravy bytu a domu atď.

Prevažnú časť zo svojich celkových výdavkov vynakladáme každý mesiac na spotrebu, to znamená na kúpu rozličných tovarov a služieb. Najväčšiu časť, a to až približne polovicu, z našich spotrebných výdavkov každý mesiac minieme na potraviny a nealko nápoje a na bývanie. Približne desatina spotrebných výdavkov slovenských rodín putuje na dopravu. A zhruba 8 % výdavkov vynakladá priemerná rodina na rekreáciu a kultúru, cca 6 % je určených na oblečenie a obuv, na služby v hoteloch a reštauráciách a služby pôšt a telekomunikácií. 

A aké sú rozdiely v spotrebných výdavkoch podľa jednotlivých typov rodín? Na potraviny míňajú najviac bezdetné manželstvá, až 27 % svojich spotrebných výdavkov a najmenej, len 24 % výdavkov, neúplné rodiny. Rozdiely sú badateľné aj vo výdavkoch na zdravie. Manželia žijúci v domácnosti bez detí si môžu dovoliť vynaložiť až 5 % svojich spotrebných výdavkov na zdravie. Na druhej strane rodiny s deťmi alebo neúplné rodiny investujú do zdravia len 2 až 3 % svojich výdavkov. Pochopiteľný rozdiel je aj vo výdavkoch na vzdelávanie, ktoré sú u bezdetných rodín samozrejme nižšie ako v rodinách s deťmi. Spoločným znakom všetkých typov rodín ale je, že najviac peňazí vynakladajú na potraviny a bývanie a taktiež to, že bezdetné rodiny vynakladajú mesačne na jedného člena viac peňazí ako rodiny s deťmi.

Autorom je Jana Glasová, analytička Poštovej banky.