Flašíková Beňová: Kompromis medzi šetrením a výraznejšou podporou ekonomického rastu

Pridajte názor  Zdroj:

8. 7. 2014 - EK a EP budú musieť pomáhať hľadať zdravý kompromis medzi šetrením a výraznejšou podporou ekonomického rastu

Najnaliehavejšou prioritou súčasnej Európskej únie (EÚ) a jej inštitúcií musí byť podpora udržateľného ekonomického rastu a zníženie dlhodobo vysokej miery nezamestnanosti. Fiškálna zodpovednosť je veľmi dôležitá, niektoré jej nástroje však vo výraznej miere spomaľujú ekonomiku. Požiadavky na úsporné opatrenia vo viacerých členských štátoch dramaticky znižujú úroveň verejných investícií, čo ohrozuje ich konkurencieschopnosť.

Nastavenie fiškálnych pravidiel nemôže obmedzovať ekonomický rast a zamestnanosť. "Je potrebné pripomenúť, že výrazné znižovanie verejných výdavkov spôsobuje v daných oblastiach problémy. Dôležitou úlohou formujúcej sa Európskej komisie (EK), ako aj nového Európskeho parlamentu (EP) bude hľadanie zdravej miery kompromisu medzi šetrením a podporou ekonomického rastu," uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová, podľa ktorej je z tohto hľadiska veľmi dôležitá uskutočnená dohoda o využívaní flexibility, ktorú v sebe obsahuje Pakt stability a rastu.

"Potrebujeme rozpočtovú zodpovednosť, ale aj dostatočne vysoký a udržateľný hospodársky rast. Škrtanie verejných výdavkov už viac nemôže byť za každú cenu uprednostňované pred výraznejšou mierou podpory tvorby nových pracovných miest," zdôraznila europoslankyňa. Ako dodala, práve znižovanie nezamestnanosti je tou jedinou správnou cestou na postupné zmenšovanie nerovností a existujúceho napätia medzi rôznymi sociálnymi skupinami v rámci spoločnosti. Zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ a dosahovanie cieľov Stratégie Európa 2020 si podľa súčasných prepočtov EK, ale aj viacerých nezávislých štúdií, vyžaduje investície v celkovom objeme približne 200 miliárd eur za rok. "Týka sa to najmä kľúčových sektorov, akými sú energetika, či doprava. Bez zmysluplných verejných investícií to však nebude možné," uzavrela Monika Flašíková Beňová.Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa