Zájazd si kupujte až vtedy, keď vám zamestnávateľ dovolenku podpíše

Pridajte názor  Zdroj:

26. 6. 2014 - Počet dní dovolenky za odpracovaný rok závisí od veku zamestnanca, nárok na ňu vzniká až po 60 dňoch odpracovaných u toho istého zamestnávateľa. Zamestnanec by mal čerpať aspoň časť dovolenky nepretržite - minimálne dva týždne. Platí tiež, že termín jej nástupu určuje zamestnávateľ, a nie zamestnanec.

Na tieto a ďalšie podmienky čerpania dovolenky upozornila hovorkyňa Národného inšpektorátu práce (NIP) Slavěna Vorobelová.
"Každý, kto si zakúpi zájazd, mal by mať od zamestnávateľa súhlas, že si v danom čase dovolenku môže čerpať. Ak mu napriek tomu zamestnávateľ termín zmení alebo ho z dovolenky odvolá, povinný je zamestnancovi nahradiť náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli," upozornila Vorobelová.

Čerpanie dovolenky určí zamestnávateľ potom, čo ju so zamestnancom prerokuje a podľa plánu dovoleniek tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vybrať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Ak ju poskytuje v niekoľkých častiach, aspoň jedna musí byť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodnú inak.
Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred, v kratšom čase len so súhlasom pracovníka. Platí tiež zásada, že pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa, ale aj na oprávnené záujmy zamestnanca.

"Zamestnanec, ktorý má v tomto roku nepretržitý pracovný pomer s tým istým zamestnávateľom a počas tohto roka vykonával u neho prácu aspoň 60 dní, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer nebude trvať nepretržite do konca roka," informovala ďalej Vorobelová. Za odpracovaný sa považuje deň, v ktorom odpracoval prevažnú časť zmeny a ich časti v rôznych dňoch sa nesčítavajú.

Zamestnancovi, ktorý neodpracuje u zamestnávateľa celý tento rok, patrí pomerná časť dovolenky, a to za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky, ktorá zamestnancovi patrí za tento kalendárny rok.

Pokiaľ by chcel dovolenku čerpať zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa ešte 60 dní neodpracoval, patrí mu dovolenka za odpracované dni, a to v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky, na ktorú by mal nárok za tento rok, a to za každých 21 odpracovaných dní.

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne, ak zamestnanec do konca roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, patrí mu najmenej päť týždňov dovolenky.
V situácii, keď si zamestnanec v tomto roku dovolenku vyčerpať nemôže, či už preto, že zamestnávateľ mu neurčí jej čerpanie, alebo ochorie, zamestnávateľ je povinný poskytnúť ju tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho roka.

Čerpanie tohtoročnej dovolenky, ktorú zamestnávateľ neurčí najneskôr do 30. júna 2015 tak, aby si ju do konca roka 2015 zamestnanec aj vyčerpal, si môže určiť zamestnanec. V takom prípade je povinný oznámiť to zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred, v kratšom čase len ak s tým zamestnávateľ súhlasí.
Za obdobie čerpania dovolenky patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.