Návrhy zákonov ohrozujú ochranu vlastníctva a hodnovernosť katastra

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (ZZGK) znovu napadol trojicu pripravovaných zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK).

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (ZZGK) znovu napadol trojicu pripravovaných zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK). Návrhy katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a novely zákona o komore geodetov a kartografov podľa zväzu ohrozujú ochranu vlastníctva nehnuteľného majetku a hodnovernosť údajov katastra pre ďalšie generácie.

"Navrhovaná legislatíva znižuje kvalitu odbornej práce geodetov, ustupuje z presnosti v meraní, ktorú nám dnes umožňuje technológia GPS, umelo a nelogicky oddeľuje geodéziu a kartografiu od katastra, neúmerne zvyšuje pokuty za priestupky od 10.000 do 33.000 eur, ktoré hrozia právnickým osobám, nelogicky zvyšuje poplatok za vklad do katastra zo 66 na 70 eur a v dnešnej dobe, keď verejná správa má šetriť, nelogicky zvyšuje aj nároky na štátny rozpočet," povedal na dnešnej tlačovej konferencii predseda zväzu Vladimír Uhlík.
Zväz žiada stiahnutie návrhov alebo ich prepracovanie v duchu predložených pripomienok. "Ublížia nielen odborníkom, ale z dlhodobého hľadiska hlavne verejnosti a vlastníkom," varoval Uhlík. O nekvalitnom legislatívnom procese podľa zamestnávateľského zväzu geodetov a kartografov svedčí množstvo pripomienok, ktoré boli k návrhom vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania. "K navrhovanému zákonu o geodézii a kartografii, ktorý má len 28 paragrafov, bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní evidovaných až 392 pripomienok, z toho 197 zásadných. Ďalší katastrálny zákon má spolu 113 paragrafov a odborníci k nemu podali až 682 pripomienok, z toho 301 zásadných," upozornil ďalej Uhlík. Táto katastrofálna štatistika podľa neho dokumentuje, že jediný tvorca týchto zákonov, Úrad geodézie, kartografie a katastra, úplne odignoroval vnútrorezortnú odbornú debatu s odborníkmi z praxe. "Pri zásadných zmenách, ktoré úrad navrhuje, je nevyhnutná, keďže svojimi dôsledkami zasiahnu širokú verejnosť," povedal Uhlík. Jediným z pozitívov predložených zákonov je podľa ZZGK, že vytvára pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb katastra nehnuteľností pre verejnosť, orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy, zjednocuje vedenie evidencie nehnuteľností v rámci celého Slovenska, zjednodušuje vykonávanie zmien už evidovaných údajov v katastri a zefektívňuje konania v katastri.

Trojica pripravovaných právnych úprav sa však v technologických postupoch vracia späť a konzervuje postupy z roku 1918. "Pripravené zmeny prinášajú ústup z presnosti a ustrnutie katastra na starých technických princípoch spred 100 rokov. V súčasnosti až 50 % územia Slovenska využíva katastrálne mapy, ktorých pôvod siaha pred rok 1918, a ktoré vykazujú chyby až niekoľko metrov." To podľa Uhlíka prináša problémy s majetkovoprávnymi vyrovnaniami pri výstavbe diaľnic, železníc, priemyselných parkov, rozvojoch obcí, keď výsledky geodetických prác pre kataster sú pre nízku kvalitu pre ostatné geodetické aplikácie využiteľné len s ťažkosťami.
"Geodézia a kartografia dnes slúži nielen katastru nehnuteľností, ale aj stavebníctvu, inžinierskej geodézii a hlavne investičnej výstavbe, a preto považujeme za samozrejmé, že navrhnuté zákony vytvoria moderný legislatívny a technický rámec zodpovedajúci presnosťou požiadavkám aplikačnej praxe," doplnil za ZZGK Erik Debrecký.
Aktivity zväzu podporila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorej ZZGK je jedným z 28 členov. ÚGKK má 30 dní na to, aby v rámci rozporového konania vyhodnotil vznesené pripomienky.

Súvisiace články

Aktuálne správy