Zo 135 internetových obchodov zistila SOI pochybenia v 90 %

Pridajte názor  Zdroj: SITA

18. 6. 2012 - Najčastejším nedostatkom zo strany online obchodov bolo nesplnenia informačných povinnosti najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby, nasledovalo nesplnenie povinností pred uzavretím zmluvy, poskytovania nesprávnych informácií o odstúpení od zmluvy a konania v rozpore s dobrými mravmi, ukladania povinnosti bez právneho dôvodu a upierania práva spotrebiteľa.

Internetové obchody majú aj naďalej viacero nedostatkov, keď zo 135 subjektov kontrolovaných Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) pochybilo až 90 % z nich. Z celkového počtu 127 kontrolovaných zmlúv zistili inšpektori nedostatky v 119 zmluvách. Najčastejším nedostatkom zo strany online obchodov bolo nesplnenia informačných povinnosti najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby, nasledovalo nesplnenie povinností pred uzavretím zmluvy, poskytovania nesprávnych informácií o odstúpení od zmluvy a konania v rozpore s dobrými mravmi, ukladania povinnosti bez právneho dôvodu a upierania práva spotrebiteľa.

"Nesplnenie informačných povinnosti, najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby, bolo zistené v 106 prípadoch," vyplýva z kontroly vykonanej SOI začiatkom tohto roka. Viaceré online obchody si do svojich zmlúv dali aj neprijateľné podmienky, čo je v rozpore s Občianskym zákonníkom. Takéto porušenie zistila SOI v 54 prípadoch, keď predávajúci napríklad jednostranne menili zmluvné podmienky bez súhlasu spotrebiteľa.

SOI odhalila taktiež až 147 nedostatkov, ktoré boli v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ten zakazuje konanie v rozpore s dobrými mravmi, ako aj ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu a upieranie práva spotrebiteľa, keď predajcovia napríklad zakazovali spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy. V 52 prípadoch internetoví predajcovia klamali spotrebiteľa, keď uvádzali nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje. Ako príklad inšpekcia uviedla skúsenosť spotrebiteľa, ktorému aj napriek doručenia potvrdenia o objednávke predajca tvrdil, že žiadnu objednávku neregistruje a následne menil svoju webstránku, keď stiahol objednaný tovar z ponuky.

Nekalé obchodné praktiky SOI zistila v 10 prípadoch, keď napríklad internetový obchod na svojej stránke tvrdil, že údaje o tovare zverejnené na stránke sú nezáväznými údajmi. "Predávajúci porušil zákaz nekalej obchodnej praktiky klamlivým konaním, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko údaje o tovare patria medzi hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii a poskytnutie nezáväzných informácií môže uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil," konštatovala SOI.

Inšpektori na základe zistených údajov vydali 393 záväzných pokynov, v ktorých nariadili kontrolovaným subjektom vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V prípade nekalých obchodných praktík SOI vydala päť predbežných opatrení na zákaz nekalej obchodnej praktiky. Správne konanie začala obchodná inšpekcia v 54 prípadoch, v ďalších 52 bude o začatí správneho konania rozhodovať v najbližšom období.