Kabinet chce zabezpečiť reálne vyčerpanie eurofondov

Pridajte názor  Zdroj: SITA

27. 4. 2012 - Návrh vládneho programu počíta v oblasti využívania pomoci Európskej únie aj s prípravou nových operačných programov pre roky 2014 až 2020.

Vláda chce v rámci využívania pomoci Európskej únie (EÚ) zabezpečiť, aby boli reálne a efektívne vyčerpané peniaze v operačných programoch ku koncu súčasného programového obdobia v súlade s ich cieľmi a prioritami. Podľa v piatok odobreného návrhu svojho programu kabinet označuje za rozhodujúce plnenie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 až 2013. Za kľúčové pritom považuje ciele v oblasti infraštruktúry a regionálnej dostupnosti, vedomostnej ekonomiky a ľudských zdrojov.

Vláda sa v programe zaväzuje presadiť spoločnú líniu stanovenú Politikou súdržnosti EÚ po roku 2013 a vytvoriť podmienky na spracovanie nových operačných programov pre roky 2014 až 2020. Využiť chce pritom skúsenosti všetkých prijímateľov pomoci z predchádzajúcich programových období. "Vláda presadí nielen maximálne čerpanie, ale aj efektívnu kontrolu účelnosti vynakladania finančných prostriedkov," uvádza sa v jej programovom dokumente. Kabinet sa chce zamerať na rovnomerné čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a sľubuje, že sa bude usilovať o transparentnosť, zjednoduší administráciu projektov a ich predfinancovanie. Koordinované používanie verejných zdrojov má umožniť včasné a efektívne čerpanie eurofondov.

"Vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie fondov EÚ vo vzťahu k rozvoju regiónov za rozhodujúce. Pôjde najmä o dočerpanie pomoci z Regionálneho operačného programu (ROP) v období 2007 - 2013, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch a krajoch," vyplýva ďalej z vládneho programu v časti o rozvoji regiónov. Dôležité je podľa neho pokračovanie v procese vyrovnávania regionálnych rozdielov, k čomu môže prispieť využívanie eurofondov, rozvojových politík rezortov a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov, miest a obcí.

Sprostredkovateľské orgány, vytvorené v rámci samosprávnych krajov, podľa programu významne pomohli k úspešnému čerpaniu financií z ROP. "Vláda preto vytvorí na úrovni samosprávnych krajov podmienky na uplatnenie riadiacich a implementačných štruktúr v rámci pomoci a podpory z fondov EÚ. Vytvorí predpoklady na absorpčnú schopnosť čerpania finančných prostriedkov z kohéznej pomoci EÚ na základe dostatočného množstva kvalitných projektov s aplikáciou komplexných projektov," tvrdí kabinet vo svojom programovom vyhlásení. Vláda chce výrazne posilniť koordináciu a koncentráciu systému regionálnej podpory. Sľubuje tiež rozpracovať a aplikovať Stratégiu EÚ 2020 s vplyvom na rozvoj regiónov Slovenska.

Vláda má záujem posilňovať regionálnu a cezhraničnú spoluprácu so susedmi SR v rámci V4, ale aj Rakúskom a Ukrajinou. Pozornosť chce venovať najmä Stratégii EÚ pre Dunajský región. Kabinet bude podporovať euroregionálne združenia so zámerom dôslednej realizácie programov cezhraničnej spolupráce spolufinancovaných z fondov EÚ. Plánuje tiež vytvoriť podmienky na skvalitňovanie a inovovanie činnosti regionálnych agentúr.