Bartolomei chce od štátu vysúdiť vyše 144 mil. eur

Diskusia 4  
Bartolomei chce od štátu vysúdiť vyše 144 mil. eur
Zdroj: SITA

16. 2. 2012 - Pohľadávka skrachovanej firmy Bartolomei Finance voči štátu, ktorá má byť náhradou škody za to, že firme pred rokmi zakázali úrady vykonávať investičnú činnosť, sa stala súčasťou konkurznej podstaty. Veritelia sa pokúsia vyše 144-miliónovú pohľadávku odpredať.

Veriteľom skrachovanej spoločnosti Bartolomei Finance svitla nová nádej, že sa k svojim peniazom napokon dostanú. Súčasťou konkurznej podstaty sa totiž stala aj vyše 144-miliónová pohľadávka Bartolomei Finance voči štátu, čo má byť náhrada škody za to, že štátne inštitúcie nepovolili firme pred rokmi vykonávať investičnú činnosť. Či sa firme podarí niečo od štátu vysúdiť, je však otázne. Veritelia však chcú túto pohľadávku predať.

"Uvedená spoločnosť si nárokuje náhradu škody voči štátu za nezákonné rozhodnutie Úradu pre finančný trh v Bratislave v spojení s rozhodnutím Rady úradu pre finančný trh v Bratislave, ktorým bola zamietnutá žiadosť uvedenej spoločnosti o povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa zákona o cenných papieroch,“ uviedol pre agentúru SITA Peter Bubla, hovorca rezortu spravodlivosti, ktoré v tomto súdnom spore zastupuje štát. Úrad pre finančný trh takéto rozhodnutie vydal ešte koncom roku 2003.

Veritelia Bartolomei Finance však rozhodli, že na výsledok súdneho sporu čakať nebudú a uvedenú pohľadávku sa rozhodli na návrh správcu konkurznej podstaty ponúknuť na predaj. Správca totiž podľa zápisnice z rokovania veriteľského výboru poukázal na skutočnosť, že prípadný výťažok by aj pri 10-percentnej úspešnosti postačoval na uspokojenie všetkých zistených veriteľov v konkurze.

"Veriteľský výbor vzhľadom na zdĺhavé súdne konanie a z dôvodu efektívnosti vedenia konkurzu konštatuje, že k rýchlejšiemu speňaženiu tejto pohľadávky môže dôjsť jej odplatným postúpením inému záujemcovi za minimálne 10 % žalovanej sumy, aby výťažok postačoval na pokrytie nákladov konkurzu a na uspokojenie zistených veriteľov,“ uvádza sa v zápisnici.

Doplnenie konkurznej podstaty o súdom vymáhanú pohľadávku voči štátu tak predstavuje pre veriteľov novú možnosť na uspokojenie svojich pohľadávok voči Bartolemei Finance. Pôvodne totiž konateľ spoločnosti Andrei Bartolomei sľuboval, že všetky nároky veriteľov budú uspokojené uhradením jeho takmer 9,5-miliónovej dlžoby voči firme. Tento dlh však uhradený nebol ani po niekoľkonásobnom posunutí termínu. Ten pôvodný bol pritom v polovici roka 2010.

Podľa zápisu z posledného veriteľského výboru pritom Bartolomei naďalej tvrdil, že svoj záväzok určite splní, čo však nedoložil žiadnym hodnoverným dôkazom. "Predaj predmetných 21 kusov dlhopisov spoločnosti Silesia Electric Corporation – série emitovanej dňa 1. 2. 1926 sa podľa najnovšej verzie A. Bartolomeia zrealizuje ako súčasť väčšieho balíka cenných papierov, pričom všetky podmienky tohto obchodu s bližšie neidentifikovanými obchodnými partnermi sú fixne dohodnuté a predaj sa uskutoční v najbližších dňoch,“ konštatuje sa v zápisnici.

Pri neuhradení tejto čiastky fakticky nebolo veriteľov doteraz z čoho uspokojovať. Okrem nej, kým nebol súpis doplnený o spomínanú 144-miliónovú pohľadávku voči štátu, totiž správca konkurznej podstaty zistil v majetku firmy iba nepredajný zastaraný softvér, hotovosť na účtoch v sume 1,4 tis. eur a necelých tisíc eur bol nepoužitý preddavok na odmenu pre predbežného správcu. Suma takmer 9,5 mil. eur by pritom zrejme na uspokojenie veriteľov postačovala. V konečnom zozname pohľadávok je totiž zapísaných 1 652 zistených prihlášok od 990 veriteľov v celkovej sume 9,283 mil. eur. Správca poprel v celom rozsahu 62 prihlásených pohľadávok v sume 448,3 tis. eur a čiastočne 85 pohľadávok v sume 152,4 tis. eur.

Spoločnosť Bartolomei Finance, a.s. od roku 2000 do roku 2004 pôsobila ako obchodník s cennými papiermi a obchodovala s finančnými derivátmi. Od roku 2005 má v predmete podnikania poradenstvo, účtovníctvo, lízing a faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti. Spoločnosť Bartolomei Finance údajne momentálne nevyvíja žiadnu činnosť.