Doba trvania poistky

Životné poistenie - finančný produkt, o ktorom snáď každý z nás už niečo počul. Či už negatívneho, alebo pozitívneho. Poznáme ho, chápeme a rozumieme mu. Tí, ktorí ich potrebujú, ich už majú zjednané, a pokiaľ ich potrebujeme my, vieme, ako si vybrať pre naše potreby najvhodnejšiu životnú poistku z širokej ponuky na trhu a vieme si vybrať najvhodnejšiu poisťovňu. Ale teraz pravdivo, je to naozaj tak?

Malý výlet do histórie

Aby sme pochopili zmysel poisťovníctva ako takého, musíme si spraviť malý výlet do histórie.

Poisťovne a poistky majú dlhoročnú tradíciu. A to na rozdiel napríklad od stavebného sporenia. Prvá stavebná sporiteľňa v modernom slova zmysle bola založená v roku 1923 ako Spolok priateľov mesta Wüstenrot. Pri tom takáto Commercial Union, životná poisťovňa a.s., člen zoskupenia CGNU, respektíve jej "praotec" - anglický Hand in Hand - bola založená už v roku 1696, teda nepretržite funguje plných 304 rokov! Tým sa CU radí k najstarším poisťovniam na svete vôbec.

Dôvod vzniku poisťovní a poistení

Otázkou ale stále zostáva, prečo už v dobe dávno minulej vznikali poisťovne. Dôvod je jednoduchý, už v tej dobe si ľudia uvedomovali, že vlastnými prostriedkami sa jednotlivec nemôže ubrániť škodám vzniknutým nepriaznivým pôsobením prírodných síl alebo nežiadúcim jednaním iných ľudí. A preto vznikli prvé poisťovne, ktoré boli založené naprincípe pomoci v núdzi. A i v dnešnej dobe je uplatňovaný princíp solidárnosti, podmienenej návratnosti a neekvivalentnosti. Čo to znamená v praxi?

Životné poistenie

A životné poistenie funguje presne tak, ako je uvedené vyššie. Pokiaľ sa poistenému stane škodová udalosť, ktorá je vymedzená v poistnej zmluve, v tomto prípade, že zomrie, bude oprávneným osobám, teda osobám uvedeným v poistnej zmluve a/lebo dedičom, vyplatené plnenie, ktoré bolo zjednané v poistnej zmluve.

Čo teda docielime tým, že budeme životne poistení?

Vhodné a zodpovedajúce poistenie s krytím správnych rizík, s optimálnymi poistnými čiastkami a primeraným poistným je známkou toho, že si uvedomujeme svoju hodnotu a svoju zodpovednosť za svoje záväzky, či už vo forme rôznych pôžičiek alebo úverov, tak i zodpovednosť voči svojim deťom a rodine.

Viete o koľko klesnú príjmy rodiny, pokiaľ zomrie jeden z jej živiteľov. Pozrite sa sem.

Životné poistenie býva zvyčajne spojované iba so zaistením pozostalých. Ale v skutočnosti je jeho uplatnenie oveľa širšie. Možno ho použiť k sporeniu finančných prostriedkov pre financovanie akýchkoľvek budúcich potrieb, takéto životné poistky sa označujú ako kapitálotvorné. A tým sme sa dostali k druhom a variáciám životných poistení.

Druhy životných poistení

Pokiaľ má poisťovňa vo svojom portfóliu životné poistenie, obvykle ponúka všetky jeho druhy v niekoľkých rôznych variáciách. To znamená, že klient, ktorý chce uzavrieť životné poistenie, má na výber zhruba z 300 základných variantov! Tento počet snáď uspokojí akúkoľvek požiadavku, ktorá môže byť na poistku kladená.

Základné varianty životných poistení

Napriek veľkému počtu variantov všeobecne rozoznávame tri druhy životných poistiek:

  1. rizikové poistenie pre prípad smrti, základný popis, podrobný popis,
  2. dočasné poistenie pre prípad smrti, základný popis, podrobný popis,
  3. poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, základný popis, podrobný popis.

Rizikové poistenie pre prípad smrti

Pokiaľ budete mať zjednanú túto poistku, budete poistení pre prípad akéhokoľvek spôsobov smrti, samozrejme v rámci všeobecných poistných podmienok, a to nielen pre prípad smrti, ktorá je spôsobená úrazom, ale i pre prípad smrti, ktorú spôsobí choroba alebo vysoký vek. Neobsahuje sporiacu zložku, väčšinou sa všetko poistné spotrebuje na krytie rizika, výnimočne býva po uplynutí poistnej doby vyplatený bonus za bezškodový priebeh.

Dočasné poistenie pre prípad smrti

Z hľadiska poistnej ochrany je zhodné s rizikovým poistením pre prípad smrti. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že sa zjednáva na relatívne krátku poistnú dobu. Teda na 1 rok až na 20 rokov. Je lacnejšie, ale to so sebou väčšinou prináša viac výluk z plnenia.

Poistenie pre prípad smrti nebo dožitia - kapitálotvorné, kapitálové živ. poistenie

Jedná sa o najčastejšie ponúkaný a uzatváraný druh poistenia. Možno povedať, že sa vlastne jedná o spojenie dvoch poistení v jedno. A to rizikové poistenie pre prípad smrti a poistenie pre prípad dožitia. Platí teda, že:

  • v prípade smrti poisťovňa vyplatí dedičom a/lebo oprávneným osobám zjednanú poistnú čiastku (pre prípad smrti),
  • v prípade dožitia vopred pevne daného veku vyplatí poisťovňa poistenému zjednanú poistnú čiastku (pre prípad dožitia).

Pripoistenie k životným poisteniam

K väčšine životných poistení možno pripojiť ďalšie poistenia - takzvané pripoistenia.