Výber vhodnej poisťovne

Výberu vhodnej poisťovne a výberu optimálneho životného poistenia je nutné venovať maximálnu pozornosť. A to vzhľadom k tomu, že sa obvykle jedná o produkt, ktorý nás bude sprevádzať počas veľkej časti nášho života a narozdiel napr. od penzijného pripoistenia nie je možné poisťovňu jednoducho zmeniť. Môžeme samozrejme poistku vypovedať a zjendať novú, ale to nie je ekonomicky prílíš výhodné, pretože po uzatvorení poistnej zmluvy sa od zaplateného poistného odčítajú náklady na uzatvorenie tejto poistky.

Postup pri výbere najvhodnejšej poistky

Postup pri výbere najvhodnejšej poistky a poisťovne možno zhrnúť do niekoľkých základných krokov:

 1. Určenie základných rizík, na ktoré sa má poistná zmluva vzťahovať.
 2. Určenie, ktoré pripoistenia majú byť súčasťou poistnej zmluvy.
 3. Určenie zodpovedajúcej poistnej čiastky k jednotlivým zložkám poistenia.
 4. Určenie doby, počas ktorej chcem byť poistený, resp. doby trvania jednotlivých zložiek.
 5. Určenie, či a aké sú špeciálne požiadavky na poistku.
 6. Vybrať poisťovne, ktoré majú vo svojej ponuke produkt, ktorý zodpovedá zadaným kritériám.
 7. Určenie ceny, ktorú som ochotný za poistnú ochranu zaplatiť.
 8. Korekcia vybraných rizík vzhľadom k cene poistného a výber najvhodnejšej poistky a poisťovne.
 9. Zjednanie si poistnej zmluvy.

Určenie základných rizík

Základné riziká u životného poistenia sú dve, a to:

 1. riziko smrti,
 2. riziko dožitia.

Riziko smrti

Riziko smrti je primárne základným rizikom, proti ktorému sa poistený chce chrániť, presnejšie proti jeho dopadom na svoje okolie, teda na rodinu, na jeho najbližších. Pod pojmom riziko smrti je chápaná akákoľvek smrť, či už nastane úrazom, chorobou alebo starobou organizmu. Na krytie tohto rizika sa používajú všetky tri základné druhy životných poistení, teda poistenie pre prípad smrti, dočasné poistenie pre prípad smrti a kapitálové životné poistenie.

Riziko dožitia

Pojem riziko je v tomto prípade trochu zavádzajúce, pretože pod pojmom riziko je obvykle chápaná akákoľvek nepriaznivá udalosť. A dožitie sa určitého, predom stanoveného veku, iste nie je nepriaznivou udalosťou. Obecne je pod pojmom riziko dožitia chápaná snaha vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu do budúcnosti. Na krytie tohto rizika sa používa iba jeden druh životného poistenia, a to kapitálové životné poistenie.

Stanovenie prípadných pripoistení

Súčasťou niektorých životných poistení môžu byť takzvané pripoistenia. Tieto môžu zvyšovať ochranu proti základným rizikám a/alebo sa vzťahujú na riziká, na ktoré sa základná služba nevzťahuje.

Určenia zodpovedajúce poistnej čiastke k jednotlivým zložkám poistenia

Pokiaľ už vieme, proti akým rizikám chceme byť chránení, musíme ešte stanoviť, aká vysoká je pravdepodobnosť, že tieto riziká nastanú, a aké ekonomické problémy so sebou prinesú. A tomu potom zodpovedajú výšky poistných čiastok.

Čo to znamená konkrétne? Ako príklad uveďme mladého podnikateľa, s ročným čistým príjmom 250 000 Sk. Na rozjazd svojho podnikania si vypožičal od banky 1 000 000 Sk s dobou splatnosti 10 rokov. Ručí majetkom svojej firmy. Ďalších 1 000 000 Sk si vypožičal formou hypotekárneho úveru s dobou splatnosti 30 rokov na rekonštrukciu rodinného domu, ktorým zároveň ručí, po svojich prarodičoch. Ten po nich zdedil a v súčasnej dobe v ňom býva so svojou rodinou. Jeho manželka je na materskej dovolenke s ich prvým dieťaťom. Ako vysoké sú jeho mesačné záväzky? Splátka komerčného úveru je zhruba pri úroku 14,5% p.a. 12 260 Sk a splátka hypotekárneho úveru je pri úrokovej miere 8,4% p.a. 7 618 Sk. Celkové mesačné záväzky sú teda 19 878 Sk, čo je 238 536 Sk ročne.

Pozrime sa čo by sa stalo, keby poistený zomrel. Materská je zhruba 2 300 Sk. Ale výška životného minima, vrátane nákladov na domácnosť, je v tomto prípade 5 850 Sk. Rozdiel medzi materskými dávkami a životným minimom by doplatila okresná správa sociálneho zabezpečenia. Ale táto čiastka nestačí na obživu a na pokrytie nákladov na domácnosť. Vzhľadom k tomu, že by neboli finančné prostriedky na splácanie pôžičiek, banky by museli pristúpiť k svojmu uspokojeniu pomocou záloh. To by znamenalo predaj hmotného i nehmotného majetku firmy a v prípade hypotekárneho úveru k predaju domu, v ktorom rodina býva!

Ako vysoká by teda mala byť poistná čiastka pre prípad smrti? Jednoduchým súčtom prídeme k čiastke 2 000 000 Ak. Ale skutočne takto vysoká poistná čiastka bude postačovať? Určite nie! Prečo? Jednou vecou sú priame záväzky, ako sú napríklad pôžičky, a druhou vecou nepriame záväzky. V tomto prípade sa hlavne jedná o bežné, stále výdaje rodiny. Preto musíme ešte stanoviť skutočné mesačné náklady rodiny na obživu a na domácnosť plus na stále výdaje. Tieto výdaje obvykle nie je možné okamžite znížiť a musia sa utlmovať postupne. Poistná čiastka by preto mala byť zvýšená ešte asi o šesť až dvadsaťštyri násobok týchto nákladov. A až teraz máme poistnú čiastku zodpovedajúcu záväzkom poisteného. Pri stanovení výšky poistných čiastok u ostatných rizík postupujeme obdobne.

Určenie doby, počas ktorej chcem byť poistený, resp. doby trvania jednotlivých zložiek

Teraz máme známe riziká i výšky poistných čiastok. Ďalším krokom je stanoviť dĺžku trvania jednotlivých zložiek poistenia. Z akého dôvodu? Pretože výška záväzkov poisteného sa v čase mení. A zároveň by sa mali meniť výšky poistných čiastok. Inak hrozí riziko, že poistený bude podpoistený, teda poistné plnenie nepokryje jeho záväzky, alebo bude prepoistený. Pokiaľ je prepoistený, dá sa povedať, že platí poistenie zbytočne, spotrebúva svoje finančné prostriedky, ktoré sú obvykle obmedzené, miesto toho, aby ich použil na splnenie iných cieľov, napríklad na financovanie svojho bývania.

 1. Kapitálové životné poistenie s dobou trvania do 60 rokov poistenia. Jeho účelom je kryť v prípade smrti poisteného bežné výdaje rodiny po dobu troch rokov.
 2. Zvýšenia poistnej čiastky formou dočasného rizikového životného poistenia so znižujúcou sa poistnou čiastkou po dobu 30 rokov. Zmyslom tohto poistenia je kryť zvýšené záväzky, ktoré vznikli čerpaním hypotekárneho úveru.
 3. Zvýšenie poistnej čiastky opäť formou dočasného rizikového životného poistenia so znižujúcou sa poistnou čiastkou, a to po dobu 10 rokov. Účelom je kryť zvýšené záväzky, ktoré vznikli čerpaním komerčného úveru poskytnutého bankou na podnikateľský zámer poisteného.
 4. Splatenie komerčnej pôžičky. Týmto sa znížia záväzky poisteného. Rizikové životné poistenie uzavreté na krytie týchto záväzkov z tohto dôvodu stráca svoje opodstatnenie a je zrušené.
 5. Splácanie hypotekárneho úveru. Opäť sa znížia priame záväzky poisteného. A z rovnakého dôvodu ako v minulom bode je toto poistenie zrušené.
 6. Naďalej zostáva v platnosti iba kapitálové životné poistenie na krytie nepriamych záväzkov a ako tvorba finančných prostriedkov do budúcnosti.

Určenie, či a aké sú špeciálne požiadavky na poistku

Pokiaľ hovoríme o špeciálnych požiadavkách na poistku, obvykle sa jedná o prepojenie životného poistenia s iným finančným produktom. A to s penzijným pripoistením, stavebným sporením alebo hypotekárnym úverom.

Výber poisťovní, ktoré majú v svojej ponuke poistné produkty zodpovedajúce zadaným kritériám

Teraz vyberáme také produkty, ktoré svojimi parametrami, poistnými podmienkami, možnými pripoisteniami a takisto všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dohodami najviac zodpovedajú našim požiadavkám. Tieto všeobecné poistné podmienky a zmluvnú dohodu je povinná poisťovňa, prostredníctvom svojho zástupcu, či už dealera alebo poradcu, povinná poskytnúť k preštudovaniu ešte pred podpisom návrhu poistky alebo poistnej zmluvy. Častou chybou je nepreštudovanie si práve všeobecných poistných podmienok a zmluvných dohôd. Z tohto dôvodu najčastejšie dochádza k nedorozumeniam medzi poisteným a poisťovňou.

Ako príklad možno uviesť karenčné doby u pripoistení denných dávok pri pracovnej neschopnosti. Zmluvná dohoda k tomuto pripoisteniu u niektorých poisťovní stanovuje, že z poistnej zmluvy možno plniť v tomto prípade najskôr po šiestich mesiacoch od uzavretia poistnej zmluvy. Pokiaľ sa stane poistený napríklad za tri mesiace práce neschopným a nezoznámil sa s touto zmluvnou dohodou, bude po poisťovni požadovať poistné plnenie. To samozrejme nedostane. V tejto situácii sa poistený bude cítiť poisťovňou podvedený. Ale na čiej strane sa stala chyba? Zrejme na oboch. Poistený sa mal zoznámiť so všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnou dohodou. A takisto poradca, ktorý zmluvu uzatváral, mal klienta na túto dobu upozorniť.

Určenie ceny, ktorú som ochotný za poistnú ochranu zaplatiť

V siedmom kroku stanovíme, či navrhovaná výška poistného odpovedá našim finančným možnostiam. Z hľadiska udržania poistnej ochrany i v budúcnosti a z dôvodu príliš veľkého odčerpávania finančných prostriedkov nie je možné akceptovať mesačné poistné, ktoré presahuje 10% mesačného príjmu. A i táto hranica je už krajnou hranicou. Je potreba si uvedomiť, že poistné možno kedykoľvek zvýšiť a tým poprípade zvýšiť i poistnú ochranu. Ale znížiť ju obvykle možno najskôr po troch až po piatich rokoch od vzniku poistnej zmluvy! Tieto a ďalšie podmienky sú stanovené práve vo všeobecných poistných podmienkach jednotlivých poisťovní a tie sú súčasťou poistnej zmluvy.

Korekcia vybraných rizík vzhľadom k cene poistného a výber najvhodnejšej poistky a poisťovne

Predposlednou úlohou pri výbere najvhodnejšej poistnej zmluvy je previesť korekciu zadávacích podmienok a selekciu poistných produktov.

Korekcia

Ako prevedieme korekciu zadávacích podmienok? Jednoducho porovnáme poistné s čiastkou, ktorú sme schopní a ochotní platiť. Pokiaľ je poistné vyššie, ako môžeme platiť, neostáva nič iné ako znovu prejsť riziká a výšky poistných čiastok a pokúsiť sa ich upraviť, poprípade i nejaké krytie rizík vypustiť, a to tak, aby zodpovedali naším možnostiam. Ale ako máme vedieť, ktoré riziká sa môžu vypustiť a ktoré poistné čiastky sa môžu znížiť? To je jednoduché. Určíme, aké riziká majú "katastrofické" následky. Ktoré riziko má "najkatastrofickejšie" následky? Jednoznačne smrť. Toto riziko nie je možné v žiadnom prípade vypustiť a ani nie je možné príliš znižovať poistnú čiastku. Ktoré ďalšie riziko so sebou prinášajú najväčšie problémy? Áno, správne, trvalé následky úrazu. Môžu sa krytia tohto rizika vypustiť? Iba v krajnom prípade. Môžeme znížiť poistnú čiastku? Opäť iba v krajnom prípade, a to preto, že trvalé následky sú ekonomicky "väčšou pohromou" ako keď poistený zomrie. Civilizačné choroby. Poistná čiastka sa môže u tohto poistenia znížiť. Denné odškodné v prípade úrazu. Pokiaľ sme s úrazom 14 dní doma, zrejme to nebude až tak veľký problém, budeme sa síce musieť uskromniť, ale nejako to zvládneme.

Selekcia

V poisťovníctve, rovnako ako v bankovníctve, platí pravidlo, ktoré hovorí: "pokiaľ chcem dosiahnuť najvyššiu možnú efektivitu, musím ponuku porovnať s inou ponukou a rozhodnúť sa, ktorá je pre mňa výhodnejšia". Z tohto vyplýva, že pri výbere vhodného poistného produktu je nutné mať na výber z niekoľkých ponúk od rôznych poisťovní. Pokiaľ nie je toto pravidlo splnené, hrozí, že i keď sme správne určili zadávacie podmienky, teda riziká, výšku poistných čiastok a dobu trvania, napriek tomu nakoniec nebude zvolený najvhodnejší produkt. Vďaka tomu buď budeme platiť vyššie poistné, ako je nevyhnutne nutné, a tým budeme odčerpávať zbytočne z našich obmedzených finančných zdrojov, alebo naopak bude výsledná poistná ochrana nedostatočná.

Zjednanie si poistnej zmluvy

Teraz, keď vieme, proti ktorým rizikám budeme poistení, na ako dlho, za koľko peňazí a súhlasíme s tým, ostáva urobiť posledný krok. Podpísať návrh poistnej zmluvy.