PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: -17,80 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 27.5.2016
podielový list:
0,0331 EUR 
vlastné imanie:
7 399 224 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,727 rastový
Výkonnosť k 27.5.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,99>0,10
Mesiac2,00>0,20
Tri mesiace2,07>-2,45
Šesť mesiacov-13,81<-5,79
Rok-17,80<-6,90
Tri roky-4,14<-1,11
Tri roky (p.a.)-1,40<-0,58
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 158,35 ( 38,45 €) 21 972,76 ( 729,36 €)
Odkupy 12 818,00 ( 425,48 €) 25 250,46 ( 838,16 €)
Čisté predaje- 11 659,65 (- 387,03 €)- 3 277,70 (- 108,80 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností