PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 11,45 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 27. 2. 2015
podielový list:
0,0397 EUR 
vlastné imanie:
8 747 390 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,103 rastový
Výkonnosť k 27. 2. 2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,97>0,10
Mesiac2,60>0,74
Tri mesiace4,81>-1,73
Šesť mesiacov6,31>-2,68
Rok11,45>-1,36
Tri roky17,86>3,18
Tri roky (p.a.)5,63>0,77
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 401 164 980,00 ( 13 316 237,80 €) 35 131 398,63 ( 1 166 148,80 €)
Odkupy 11 072 450,00 ( 367 538,01 €) 9 814 461,37 ( 325 780,43 €)
Čisté predaje 390 092 530,00 ( 12 948 699,79 €) 25 316 937,25 ( 840 368,36 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností