PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: -4,98 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.10.2016
podielový list:
0,0343 EUR 
vlastné imanie:
7 343 100 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,532 rastový
Výkonnosť k 14.10.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,51>-0,32
Mesiac0,64>0,15
Tri mesiace0,44>-3,37
Šesť mesiacov4,18>-3,98
Rok-4,98<-4,40
Tri roky-2,41<-0,78
Tri roky (p.a.)-0,81<-0,47
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 224,39 ( 40,64 €) 3 650,04 ( 121,16 €)
Odkupy 20 760,13 ( 689,11 €) 20 117,35 ( 667,77 €)
Čisté predaje- 19 535,74 (- 648,47 €)- 16 467,31 (- 546,61 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností