PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 8,45 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.8.2014
podielový list:
0,0371 EUR 
vlastné imanie:
6 900 797 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,771 rastový
Výkonnosť k 22.8.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,45>0,05
Mesiac0,30>-0,15
Tri mesiace1,92>-2,90
Šesť mesiacov4,79>-3,35
Rok8,45>-2,62
Tri roky5,56>1,99
Tri roky (p.a.)1,82>0,41
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 15 032 630,00 ( 498 991,90 €) 2 765 474,12 ( 91 796,92 €)
Odkupy 8 101 590,00 ( 268 923,52 €) 3 198 180,78 ( 106 160,15 €)
Čisté predaje 6 931 040,00 ( 230 068,38 €)- 432 706,67 (- 14 363,23 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností