PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 2,48 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.4.2014
podielový list:
0,0354 EUR 
vlastné imanie:
6 594 158 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,814 rastový
Výkonnosť k 11.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-1,48<-0,56
Mesiac0,56>0,17
Tri mesiace0,63>-3,46
Šesť mesiacov1,58>-3,99
Rok2,48>-4,10
Tri roky-0,45>-0,70
Tri roky (p.a.)-0,15>-0,41
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 777 620,00 ( 59 006,17 €) 43 540,00 ( 1 445,26 €)
Odkupy 11 006 200,00 ( 365 338,91 €) 228 324,71 ( 7 578,99 €)
Čisté predaje- 9 228 580,00 (- 306 332,74 €)- 184 784,71 (- 6 133,73 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností