PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: -5,22 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.8.2016
podielový list:
0,0343 EUR 
vlastné imanie:
7 469 393 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,455 rastový
Výkonnosť k 19.8.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,86<-0,45
Mesiac-0,54<0,21
Tri mesiace5,73>-3,08
Šesť mesiacov6,14>-3,93
Rok-5,22<-4,69
Tri roky0,21>0,20
Tri roky (p.a.)0,07>-0,16
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 277,80 ( 42,42 €) 4 129,91 ( 137,09 €)
Odkupy 20 506,66 ( 680,70 €) 24 284,61 ( 806,10 €)
Čisté predaje- 19 228,86 (- 638,28 €)- 20 154,70 (- 669,01 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností