PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 12,69 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.2.2017
podielový list:
0,0364 EUR 
vlastné imanie:
7 639 531 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,940 rastový
Výkonnosť k 17.2.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,56>-0,14
Mesiac2,16>0,47
Tri mesiace5,50>-2,15
Šesť mesiacov6,17>-3,42
Rok12,69>-1,54
Tri roky2,82>0,39
Tri roky (p.a.)0,93>-0,08
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 700,01 ( 56,43 €) 3 336,55 ( 110,75 €)
Odkupy 9 996,65 ( 331,83 €) 15 601,61 ( 517,88 €)
Čisté predaje- 8 296,64 (- 275,40 €)- 12 265,06 (- 407,13 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností