PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: -10,34 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.1.2016
podielový list:
0,0347 EUR 
vlastné imanie:
8 121 110 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,530 rastový
Výkonnosť k 29.1.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,87>0,03
Mesiac-4,39<-0,94
Tri mesiace-7,38<-5,04
Šesť mesiacov-9,53<-6,88
Rok-10,34<-6,36
Tri roky2,51>-0,84
Tri roky (p.a.)0,83>-0,51
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 9 487,00 ( 314,91 €) 56 356,57 ( 1 870,70 €)
Odkupy 47 651,80 ( 1 581,75 €) 23 663,85 ( 785,50 €)
Čisté predaje- 38 164,80 (- 1 266,84 €) 32 692,72 ( 1 085,20 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností