PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: -19,05 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.4.2016
podielový list:
0,0329 EUR 
vlastné imanie:
7 473 955 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,702 rastový
Výkonnosť k 22.4.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,01>-0,11
Mesiac0,86>0,50
Tri mesiace-4,28<-2,50
Šesť mesiacov-12,07<-5,46
Rok-19,05<-7,26
Tri roky-4,84<-1,00
Tri roky (p.a.)-1,64<-0,55
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 8 684,54 ( 288,27 €) 29 914,55 ( 992,98 €)
Odkupy 6 336,41 ( 210,33 €) 24 492,95 ( 813,02 €)
Čisté predaje 2 348,13 ( 77,94 €) 5 421,60 ( 179,96 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností