PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 7,55 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.9.2014
podielový list:
0,0374 EUR 
vlastné imanie:
6 932 801 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,806 rastový
Výkonnosť k 12.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-1,33<-0,60
Mesiac2,18>0,39
Tri mesiace1,40>-3,12
Šesť mesiacov6,20>-2,84
Rok7,55>-2,66
Tri roky8,35>2,08
Tri roky (p.a.)2,71>0,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 9 915 290,00 ( 329 127,33 €) 3 160 771,57 ( 104 918,40 €)
Odkupy 3 760 050,00 ( 124 810,79 €) 3 937 872,16 ( 130 713,41 €)
Čisté predaje 6 155 240,00 ( 204 316,54 €)- 777 100,59 (- 25 795,01 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností