PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 12,03 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 27.3.2015
podielový list:
0,0400 EUR 
vlastné imanie:
9 231 269 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,094 rastový
Výkonnosť k 27.3.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,28>-0,54
Mesiac0,77>0,07
Tri mesiace6,73>-1,22
Šesť mesiacov7,19>-2,21
Rok12,03>-0,94
Tri roky18,87>3,44
Tri roky (p.a.)5,93>0,85
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 23 363 110,00 ( 775 513,18 €) 44 415 851,37 ( 1 474 336,17 €)
Odkupy 4 442 370,00 ( 147 459,67 €) 10 954 337,65 ( 363 617,40 €)
Čisté predaje 18 920 740,00 ( 628 053,51 €) 33 461 513,73 ( 1 110 718,77 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností