PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 4,50 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.1.2017
podielový list:
0,0357 EUR 
vlastné imanie:
7 544 337 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,278 rastový
Výkonnosť k 13.1.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,13>-0,27
Mesiac-0,04<0,17
Tri mesiace4,19>-2,51
Šesť mesiacov4,65>-3,62
Rok4,50>-2,18
Tri roky1,39>-0,24
Tri roky (p.a.)0,46>-0,28
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 090,98 ( 36,21 €) 3 457,01 ( 114,75 €)
Odkupy 28 059,43 ( 931,40 €) 19 522,32 ( 648,02 €)
Čisté predaje- 26 968,45 (- 895,19 €)- 16 065,32 (- 533,27 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností