PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 4,59 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2014
podielový list:
0,0357 EUR 
vlastné imanie:
6 639 793 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,798 rastový
Výkonnosť k 18.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,76>-0,21
Mesiac0,57>0,12
Tri mesiace1,17>-3,56
Šesť mesiacov1,45>-4,24
Rok4,59>-3,61
Tri roky0,72>-0,71
Tri roky (p.a.)0,24>-0,41
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 980 550,00 ( 65 742,22 €) 82 356,47 ( 2 733,73 €)
Odkupy 6 700 960,00 ( 222 431,12 €) 359 384,12 ( 11 929,37 €)
Čisté predaje- 4 720 410,00 (- 156 688,91 €)- 277 027,65 (- 9 195,63 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností