PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 7,59 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.9.2014
podielový list:
0,0373 EUR 
vlastné imanie:
6 914 890 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,811 rastový
Výkonnosť k 26.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,72<-0,47
Mesiac-0,06>-0,34
Tri mesiace1,67>-3,33
Šesť mesiacov4,52>-3,30
Rok7,59>-2,94
Tri roky8,57>2,54
Tri roky (p.a.)2,78>0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 826 140,00 ( 127 004,58 €) 3 335 946,27 ( 110 733,13 €)
Odkupy 16 110 770,00 ( 534 779,59 €) 4 316 176,47 ( 143 270,81 €)
Čisté predaje- 12 284 630,00 (- 407 775,01 €)- 980 230,20 (- 32 537,68 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností