PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: -9,31 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 25.11.2016
podielový list:
0,0348 EUR 
vlastné imanie:
7 365 386 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,464 rastový
Výkonnosť k 25.11.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,87>-0,09
Mesiac1,09>0,12
Tri mesiace1,28>-3,33
Šesť mesiacov5,22>-3,94
Rok-9,31<-4,85
Tri roky-0,63>-0,73
Tri roky (p.a.)-0,21>-0,44
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 279,66 ( 42,48 €) 2 447,59 ( 81,25 €)
Odkupy 33 592,02 ( 1 115,05 €) 19 065,72 ( 632,87 €)
Čisté predaje- 32 312,36 (- 1 072,57 €)- 16 618,13 (- 551,62 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností