PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: -4,72 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 2.10.2015
podielový list:
0,0352 EUR 
vlastné imanie:
8 480 870 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,351 rastový
Výkonnosť k 2.10.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,90<-0,22
Mesiac-2,38<-0,30
Tri mesiace-8,85<-5,32
Šesť mesiacov-12,64<-7,27
Rok-4,72<-4,70
Tri roky4,29>-0,05
Tri roky (p.a.)1,41>-0,25
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 033,12 ( 34,29 €) 71 474,04 ( 2 372,50 €)
Odkupy 102 925,68 ( 3 416,51 €) 19 731,05 ( 654,95 €)
Čisté predaje- 101 892,56 (- 3 382,21 €) 51 743,00 ( 1 717,55 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností