PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: -12,51 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 15.7.2016
podielový list:
0,0342 EUR 
vlastné imanie:
7 514 970 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,685 rastový
Výkonnosť k 15.7.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,25>0,10
Mesiac4,03>0,77
Tri mesiace3,73>-2,92
Šesť mesiacov-0,14>-3,35
Rok-12,51<-6,05
Tri roky-1,58<-0,51
Tri roky (p.a.)-0,53<-0,38
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 999,81 ( 33,19 €) 6 396,43 ( 212,32 €)
Odkupy 2 574,01 ( 85,44 €) 23 579,17 ( 782,68 €)
Čisté predaje- 1 574,20 (- 52,25 €)- 17 182,74 (- 570,36 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností