PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 7,51 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.11.2014
podielový list:
0,0376 EUR 
vlastné imanie:
7 268 602 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,898 rastový
Výkonnosť k 14.11.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,05>-0,28
Mesiac4,07>0,84
Tri mesiace2,86>-3,26
Šesť mesiacov3,84>-3,91
Rok7,51>-3,56
Tri roky12,58>2,00
Tri roky (p.a.)4,03>0,40
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 76 101 180,00 ( 2 526 096,40 €) 10 749 665,29 ( 356 823,52 €)
Odkupy 38 793 610,00 ( 1 287 711,94 €) 5 978 915,49 ( 198 463,64 €)
Čisté predaje 37 307 570,00 ( 1 238 384,45 €) 4 770 749,80 ( 158 359,88 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností