PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 0,38 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 20.11.2015
podielový list:
0,0381 EUR 
vlastné imanie:
9 127 643 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,481 rastový
Výkonnosť k 20.11.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň2,24>0,12
Mesiac1,86>0,35
Tri mesiace5,44>-2,96
Šesť mesiacov-5,98>-6,07
Rok0,38>-3,65
Tri roky13,33>1,62
Tri roky (p.a.)4,26>0,27
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 812,15 ( 93,35 €) 64 051,49 ( 2 126,12 €)
Odkupy 19 396,42 ( 643,84 €) 21 284,36 ( 706,51 €)
Čisté predaje- 16 584,27 (- 550,50 €) 42 767,13 ( 1 419,61 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností