PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 6,03 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.10.2014
podielový list:
0,0368 EUR 
vlastné imanie:
6 943 428 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,849 rastový
Výkonnosť k 24.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,64>0,25
Mesiac-1,57<-0,68
Tri mesiace-0,68>-4,04
Šesť mesiacov2,92>-4,01
Rok6,03>-3,87
Tri roky6,84>1,20
Tri roky (p.a.)2,23>0,17
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 57 226 750,00 ( 1 899 580,10 €) 6 556 562,55 ( 217 638,01 €)
Odkupy 5 895 590,00 ( 195 697,74 €) 4 863 071,18 ( 161 424,39 €)
Čisté predaje 51 331 160,00 ( 1 703 882,36 €) 1 693 491,37 ( 56 213,62 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností