PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 11,11 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0363 EUR 
vlastné imanie:
7 645 676 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,941 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,78>-0,11
Mesiac-0,18<0,24
Tri mesiace1,63>-2,64
Šesť mesiacov6,61>-3,10
Rok11,11>-2,03
Tri roky2,48>0,68
Tri roky (p.a.)0,82>0,01
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 518,99 ( 50,42 €) 4 550,39 ( 151,05 €)
Odkupy 3 843,36 ( 127,58 €) 15 650,25 ( 519,49 €)
Čisté predaje- 2 324,37 (- 77,15 €)- 11 099,86 (- 368,45 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností