PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 10,59 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 15.5.2015
podielový list:
0,0401 EUR 
vlastné imanie:
9 558 057 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,105 rastový
Výkonnosť k 15.5.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,08>-0,00
Mesiac-1,48<-0,63
Tri mesiace2,20>-2,74
Šesť mesiacov6,50>-1,97
Rok10,59>-1,39
Tri roky22,99>4,71
Tri roky (p.a.)7,14>1,24
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 23 101 800,00 ( 766 839,28 €) 50 650 331,73 ( 1 681 283,00 €)
Odkupy 45 128 020,00 ( 1 497 975,83 €) 11 680 665,58 ( 387 727,07 €)
Čisté predaje- 22 026 220,00 (- 731 136,56 €) 38 969 666,15 ( 1 293 555,94 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností