PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 13,07 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.1.2015
podielový list:
0,0392 EUR 
vlastné imanie:
8 026 660 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,095 rastový
Výkonnosť k 23.1.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň2,68>0,37
Mesiac4,48>1,11
Tri mesiace6,61>-1,73
Šesť mesiacov5,89>-3,37
Rok13,07>-2,04
Tri roky17,26>2,13
Tri roky (p.a.)5,45>0,44
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 39 361 450,00 ( 1 306 560,78 €) 21 075 459,61 ( 699 577,10 €)
Odkupy 9 224 110,00 ( 306 184,36 €) 7 596 670,00 ( 252 163,25 €)
Čisté predaje 30 137 340,00 ( 1 000 376,42 €) 13 478 789,61 ( 447 413,85 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností