PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 14,06 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2015
podielový list:
0,0407 EUR 
vlastné imanie:
9 466 611 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,088 rastový
Výkonnosť k 17.4.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,56<-0,36
Mesiac1,35>0,29
Tri mesiace6,60>-1,20
Šesť mesiacov12,49>-0,16
Rok14,06>-0,29
Tri roky21,17>4,52
Tri roky (p.a.)6,61>1,17
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 16 120 100,00 ( 535 089,29 €) 45 599 531,35 ( 1 513 627,14 €)
Odkupy 5 123 010,00 ( 170 052,78 €) 10 909 754,23 ( 362 137,50 €)
Čisté predaje 10 997 090,00 ( 365 036,51 €) 34 689 777,12 ( 1 151 489,65 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností