PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 6,26 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.12.2014
podielový list:
0,0366 EUR 
vlastné imanie:
7 442 659 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,040 rastový
Výkonnosť k 12.12.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-3,75<-0,87
Mesiac-2,81<-0,37
Tri mesiace-2,16>-4,02
Šesť mesiacov-0,78>-4,71
Rok6,26>-3,26
Tri roky10,65>1,84
Tri roky (p.a.)3,43>0,35
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 23 060 010,00 ( 765 452,10 €) 19 336 658,04 ( 641 859,46 €)
Odkupy 2 957 410,00 ( 98 168,03 €) 6 902 469,02 ( 229 120,00 €)
Čisté predaje 20 102 600,00 ( 667 284,07 €) 12 434 189,02 ( 412 739,46 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností