PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 3,64 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.7.2015
podielový list:
0,0383 EUR 
vlastné imanie:
9 526 794 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,279 rastový
Výkonnosť k 24.7.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-1,78<-0,62
Mesiac-2,24<-0,39
Tri mesiace-5,74<-4,95
Šesť mesiacov-2,12>-4,36
Rok3,64>-3,06
Tri roky15,86>2,95
Tri roky (p.a.)5,03>0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 36 060,94 ( 1 197,00 €) 70 671,74 ( 2 345,87 €)
Odkupy 1 023,60 ( 33,98 €) 14 847,29 ( 492,84 €)
Čisté predaje 35 037,34 ( 1 163,03 €) 55 824,45 ( 1 853,03 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností