PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 6,81 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.6.2015
podielový list:
0,0392 EUR 
vlastné imanie:
9 690 205 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,201 rastový
Výkonnosť k 26.6.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,35>0,08
Mesiac-2,53<-0,80
Tri mesiace-1,98>-3,97
Šesť mesiacov4,61>-2,68
Rok6,81>-2,62
Tri roky19,24>3,70
Tri roky (p.a.)6,04>0,93
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 52 760,11 ( 1 751,31 €) 57 805,51 ( 1 918,79 €)
Odkupy 9 196,44 ( 305,27 €) 12 058,78 ( 400,28 €)
Čisté predaje 43 563,67 ( 1 446,05 €) 45 746,73 ( 1 518,51 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností