PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 2,86 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.10.2014
podielový list:
0,0362 EUR 
vlastné imanie:
6 780 807 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,848 rastový
Výkonnosť k 17.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,81<-0,73
Mesiac-3,86<-1,37
Tri mesiace-1,56>-4,38
Šesť mesiacov1,39>-4,49
Rok2,86>-4,37
Tri roky5,87>0,98
Tri roky (p.a.)1,92>0,11
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 49 402 300,00 ( 1 639 855,94 €) 5 435 492,16 ( 180 425,29 €)
Odkupy 3 293 610,00 ( 109 327,82 €) 4 747 743,53 ( 157 596,21 €)
Čisté predaje 46 108 690,00 ( 1 530 528,12 €) 687 748,63 ( 22 829,07 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností