PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: -2,95 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.9.2016
podielový list:
0,0344 EUR 
vlastné imanie:
7 410 718 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,579 rastový
Výkonnosť k 23.9.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,00>0,06
Mesiac0,18>0,10
Tri mesiace4,60>-2,48
Šesť mesiacov5,45>-3,51
Rok-2,95>-3,70
Tri roky-0,78<-0,30
Tri roky (p.a.)-0,26>-0,31
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 498,89 ( 82,95 €) 3 952,48 ( 131,20 €)
Odkupy 9 474,53 ( 314,50 €) 22 000,40 ( 730,28 €)
Čisté predaje- 6 975,64 (- 231,55 €)- 18 047,92 (- 599,08 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností