PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 5,85 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.7.2014
podielový list:
0,0367 EUR 
vlastné imanie:
6 841 912 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,706 rastový
Výkonnosť k 18.7.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,43>-0,24
Mesiac-0,09>-0,21
Tri mesiace2,99>-2,50
Šesť mesiacov4,20>-3,65
Rok5,85>-3,00
Tri roky3,80>0,13
Tri roky (p.a.)1,25>-0,15
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 11 540 760,00 ( 383 083,05 €) 2 068 614,90 ( 68 665,44 €)
Odkupy 4 372 280,00 ( 145 133,11 €) 2 275 782,55 ( 75 542,14 €)
Čisté predaje 7 168 480,00 ( 237 949,94 €)- 207 167,65 (- 6 876,71 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností