PP - Dynamické portfólio, o.p.f. (OFPPJ5R2000)

Ročná výkonnosť: 17,19 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0362 EUR 
vlastné imanie:
11 859 886 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,671 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,25>-0,13
Mesiac-0,13<0,11
Tri mesiace2,42>-2,84
Šesť mesiacov10,46>-3,09
Rok17,19>-2,21
Tri roky-9,69<0,71
Tri roky (p.a.)-3,34<0,01
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 4 599,21 ( 152,67 €) 15 905,75 ( 527,97 €)
Odkupy 29 959,75 ( 994,48 €) 32 286,31 ( 1 071,71 €)
Čisté predaje- 25 360,54 (- 841,82 €)- 16 380,57 (- 543,74 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Iné poznámky
PoznámkaNa základe súhlasu Národnej banky Slovenska č. UDK–002/2006/KIPF bol dňa 2.10.2006 fond BONUS o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. zlúčený do fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. – J5R o.p.f. roku 2000.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností